Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos Bartuvos upės ruožo ir Gėsalų II tvenkinio būklės gerinimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Bartuvos upės ruožo ir Gėsalų II tvenkinio būklės gerinimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

1. Informaciją atrankai pateikė Skuodo rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 13, tel. (8 440) 73 932, faks. (8 440 ) 73 984, Skuodas.

 

2. Užsakovas -  Skuodo rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 13, tel. (8 440) 73 932, faks. (8 440 ) 73 984, Skuodas.

 

3.  Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas –  Bartuvos upės ruožo ir Gėsalų II tvenkinio būklės gerinimas.

 

4.  Planuojamos ūkinės veiklos vieta –  Bartuvos upės ruožas – Skuodo miestas, Gėsalų II tvenkinys – Gėsalų k., Skuodo r. sav.

 

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Bartuvos upės ruožas ir Gėsalų II tvenkinys šiuo metu apaugę pertekline žoline augalija, stipriai uždumblėję (dumblo sluoksnių storiai siekia apie 0,8 cm). Gėsalų II tvenkinys nepatenka į saugomas teritorijas. Bartuvos upės ruožas esantis Skuodo mieste patenka į nekilnojamų kultūros vertybių apsaugos zoną.

 

Planuojama žemsiurbe ir ekskavatoriumi išvalyti Bartuvos upės ruožą ir Gėsalų II tvenkinį, iškasant susikaupusį dumblą. Atlikti vandens telkinių dumblo tyrimai parodė, kad dumblas nėra užterštas sunkiaisiais metalais. Iš Gėsalų II tvenkinio planuojama iškasti apie 11200 m3 dumblo. Iškastą dumblą planuojama sandėliuoti už vandens telkinio apsaugos juostos įrengtuose laikinuose dumblo sėsdintuvuose. Nusausėjusį dumblą numatoma autosavivarčiais išvežti į užsakovo numatytą vietą.


Iš planuojamo valyti Bartuvos upės ruožo numatoma iškasti apie 5500 m3  dumblo. Iškastą dumblą planuojama sandėliuoti už vandens telkinio apsaugos juostos įrengtuose laikinuose dumblo sėsdintuvuose, kurį vėliau numatoma vietoje rekultivuoti -  apsėjant daugiamečiu žolių mišiniu.


Vandens telkinių pakrantes numatoma tvarkyti šalinant nendres, meldus, švendrus, erozijos paveiktus krantus numatoma atstatyti panaudojant žvyrą ir akmenis.

 

Atlikus planuojamus darbus pagerės vandens telkinių rekreacinės sąlygos.

 

6.   Pastabos ir pasiūlymai:

 

6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472) nustatyta tvarka ir apie paskelbtą atrankos išvadą miesto ar rajono spaudoje ir savivaldybės skelbimų lentoje, informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą;

 

6.2. prašome nustatyta tvarka parengti techninį projektą, kuriame turi būti aplinkosaugos dalis, atitinkanti STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkosaugos dalis“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675) reikalavimus.

 

7.  Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:

 

7.1. planuojami darbai Bartuvos upės ruože neturės neigiamos įtakos netoliese esančioms kultūros paveldo vertybėms;

 

7.2. planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys fizikinių ir biologinių teršalų;

 

7.3. atlikus planuojamus darbus pagerės planuojamų valyti vandens telkinių rekreacinės sąlygos;

 

7.4. planuojama ūkinė veikla visuomenės nepasitenkinimo nesukels.

 

8.  Priimta atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai, Bartuvos upės ruožo ir Gėsalų II tvenkinio būklės gerinimui, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.