Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos Limino ežero esančio Kaišiadorių rajone išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Limino ežero esančio Kaišiadorių rajone išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė UAB „Aplinkos inžinierių grupė“, P. Lūkšio g. 7, tel. (8 687) 86725, Vilnius.


2. Užsakovas – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, tel. (8-346) 20 441, Kaišiadorys.


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas –  Limino ežero esančio Kaišiadorių rajone išvalymas.


4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta –  Žąslių gyvenvietė, Kaišiadorių r. sav., Kauno apskritis.


5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Limino ežero plotas – 12,3 ha. Šiuo metu ežeras uždumblėjęs (dumblo sluoksnių gyliai pietinėje ežero dalyje siekia iki 4 m), apaugęs pertekline vandens augalija. Planuojamos ūkinės veiklos vietovėje yra nekilnojamas kultūros paveldo objektas – Žąslių senovės gyvenvietė.


Planuojama išvalyti Limino ežerą ir jį su kitais ežerais jungiančią L-5 upės dalį (iš viso apie 13,94 ha ploto) bei sutvarkyti pakrantes pašalinant menkaverčius krūmynus. Valyti ežerą planuojama žemsiurbe ir ekskavatoriumi. Atlikti ežero dumblo tyrimų rezultatai parodė, kad ežero dumblas neužterštas sunkiaisiais metalais. Iš ežero planuojama iškasti iki 120000 m3 dumblo. Iškastą dumblą numatoma sandėliuoti už ežero apsaugos juostos planuojamuose įrengti laikinuose dumblo sėsdintuvuose. Tolimesnį dumblo panaudojimą numatoma patikslinti techniniame projekte. Atlikti ežero vandens kokybės tyrimai parodė, kad ežero vandens kokybė - vidutinė.


Atlikus planuojamus darbus planuojama ežerą įžuvinti. Po valymo darbų numatoma 5 metus vykdyti Limino ežero bendrųjų fizikinių – cheminių parametrų, ichtiofaunos, bestuburių, makrofitų, fitoplanktono monitoringą.


6. Pastabos ir pasiūlymai:


6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie paskelbtą atrankos išvadą miesto ar rajono spaudoje ir savivaldybės skelbimų lentoje, informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą;


6.2. prašome nustatyta tvarka parengti techninį projektą, kuriame turi būti aplinkosaugos dalis, atitinkanti STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkosaugos dalis“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675) reikalavimus.


7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:


7.1. atlikus planuojamus darbus pagerės Limino ežero rekreacinės sąlygos;


7.2. planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys fizikinių ir biologinių teršalų;


7.3. planuojama ūkinė veikla neigiamos įtakos visuomenės sveikatai neturės.


8. Priimta atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai, Limino ežero esančio Kaišiadorių rajone išvalymui, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.