Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos tyrimų departamento Vidurio Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Aplinkos tyrimų departamento Vidurio Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas

Skelbimo nr.: 46299
Skelbimo data: 2021-02-02
Konkursą inicijuojanti įstaig: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Aplinkos tyrimų departamento Vidurio Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.10
Darbo vieta (miestas): Kaunas
Pareigybės aprašymas:
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO
VIDURIO LIETUVOS APLINKOS TYRIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo). 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis: 3.1. stebėsena ir analizė. 4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys): 4.1. veiklos planavimas; 4.2. priežiūra ir kontrolė.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija: 5.1. Valstybinio aplinkos monitoringo vykdymas. 6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija: 6.1. Vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO 17025 palaikymas; 6.2. Ūkio subjektų, atliekančių išmetamų į aplinką teršalų tyrimus, veiklos priežiūra.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą. 8. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą. 9. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą. 10. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą. 11. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą. 12. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą. 13. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą. 14. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą. 15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus. 16. Ima mėginius ir atlieka tyrimus valstybinio aplinkos monitoringo ir valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės tikslais.. 17. Nustatyta tvarka teikia paimtų mėginių ir atliktų matavimų/tyrimų duomenis į informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema" (IS „AIVIKS").. 18. Palaiko kokybės sistemą skyriuje, pagal kompetenciją rengia standartines veiklos procedūras, instrukcijas ir kitą dokumentaciją LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimų įgyvendinimui..

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: 19.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 19.2. studijų kryptis - chemijos inžinerija (arba); 19.3. studijų kryptis - aplinkotyra (arba); 19.4. studijų kryptis - ekologija (arba); 19.5. studijų kryptis - biotechnologijos (arba); arba: 19.6. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 19.7. darbo patirties sritis - aplinkos apsaugos srities patirtis; 19.8. darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai; 20. Transporto priemonių pažymėjimai: 20.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 21.1. komunikacija - 3 lygis; 21.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis; 21.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis; 21.4. organizuotumas - 3 lygis; 21.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis. 22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 22.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

 

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 


Informacija apie įstaigą:  
Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Meilė Vitkauskaitė
Telefonas: 8 5 2196826
El. paštas: meile.vitkauskaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2