Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Vilniuje)

 

Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Vilniuje)

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Saulius Tijūšas
Telefonas:
El. paštas:
Adresas:
Skelbimo nr.: 45323
Skelbimo data: 2020-09-22
Konkursą inicijuojanti įstaig: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Darbo vieta (miestas): Vilnius

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros
2020 m. birželio 29 d.
Direktoriaus įsakymas Nr. AV-133
 
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTO
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. administracinių paslaugų teikimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. sprendimų įgyvendinimas;

4.2. politikos formavimas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas.

5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

5.1. Ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas;

5.2. Ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas poveikio aplinkai vertinimo klausimais.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

9. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

14. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus

16. Rengia ir skelbia visuomenei informaciją apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir sprendimus.

17. Tikrina statybos statinio projekto sprendinius, kai planuojamai ūkinei veiklai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo arba poveikio aplinkai vertinimas ir pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 19 1 straipsnio nuostatas išduotas TIPK leidimas.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

18.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.2. studijų kryptis - aplinkotyra (arba);

18.3. studijų kryptis - chemija (arba);

18.4. studijų kryptis - ekologija (arba);

18.5. studijų kryptis - aplinkos inžinerija (arba);

arba:

18.6. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.7. darbo patirties sritis - aplinkos apsaugos srities patirtis;

18.8. darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;

19. Atitikimas kitiems reikalavimams:

19.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

20.1. komunikacija - 4 lygis;

20.2. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;

20.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

20.4. organizuotumas - 3 lygis;

20.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.

21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

 

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)