Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos Kruojos upės ir krantų valymo nuo Pakruojo kaimo iki Pakruojo miesto užtvankos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Kruojos upės ir krantų valymo nuo Pakruojo kaimo iki Pakruojo miesto užtvankos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Kęstučio g. 4, tel. (8 421) 69090, Pakruojis.


2. Užsakovas – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Kęstučio g. 4, tel. (8 421) 69090, Pakruojis.


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas –  Kruojos upės ir krantų valymas nuo Pakruojo kaimo iki Pakruojo miesto užtvankos.


4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta –  Pakruojo k., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskritis.


5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Kruojos upės ruožas nuo Pakruojo kaimo iki Pakruojo miesto užtvankos vietomis uždumblėjęs, apaugęs pertekline augalija. Upės vagos užaugimas pertekline augalija skatina sąnašų kaupimąsi. Kruojos upės ruožo pakrantės apaugę menkaverčiais krūmynais. Planuojamos ūkinės veiklos vietovėje nėra saugomų teritorijų ar objektų.


Planuojama ekskavatoriaus pagalba iškasti Kruojos upės ruože (nuo Pakruojo kaimo iki Pakruojo miesto užtvankos) susikaupusį dumblą, perteklinę augaliją ir sutvarkyti pakrantes pašalinant menkaverčius krūmynus. Darbų metu planuojama iš upės ruožo iškasti apie 40000 m3 dumblo ir perteklinės augalijos. Iškastą dumblą numatoma sandėliuoti už vandens telkinio apsaugos juostos planuojamuose įrengti laikinuose dumblo sėsdintuvuose. Galutinis dumblo panaudojimas bus pateiktas techniniame projekte. Atlikus planuojamus darbus numatoma 5 m. vykdyti Kruojos upės monitoringą.


6. Pastabos ir pasiūlymai:


6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie paskelbtą atrankos išvadą miesto ar rajono spaudoje ir savivaldybės skelbimų lentoje, informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą;


6.2. prašome nustatyta tvarka parengti techninį projektą, kuriame turi būti aplinkosaugos dalis, atitinkanti STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkosaugos dalis“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675) reikalavimus.


7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:


7.1. atlikus planuojamus darbus pagerės Kruojos upės ruožo  rekreacinės sąlygos;


7.2. planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys fizikinių ir biologinių teršalų;


7.3. planuojama ūkinė veikla neigiamos įtakos visuomenės sveikatai neturės.


8. Priimta atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai, Kruojos upės ir krantų valymui nuo Pakruojo kaimo iki Pakruojo miesto užtvankos, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.