Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos Varležerio ežero valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Varležerio ežero valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė VšĮ „Grunto valymo technologijos“, Antakalnio g. 42, tel. (8 5) 26 85302, Vilnius.


2. Užsakovas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 2, tel. (8 459)35 500, Kupiškis.


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas –  Varležerio ežero išvalymas.


4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta –  Kupiškio miestas, Panevėžio apskritis.


5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Varležerio ežeras (plotas – 0,88 ha), esantis tarp Kupiškio miesto ir Aukštupėnų gyvenvietės, yra paveiktas praeities taršos, nes į ežerą iš gyvenamųjų kvartalų patekdavo nevalytos nuotekos. Šiuo metu ežeras nėra teršiamas.

Planuojama žemsiurbe iškasti ežere susikaupusį dumblą, rekreaciniu tikslu padidinti ežerą, sutvarkyti menkaverčiais krūmynais apaugusią pakrantę.
Atlikti Varležerio ežero dumblo tyrimai parodė, kad dumblas užterštas naftos produktais (2335 mg/kg). Iškasto dumblo susidarys apie 15 000 m3. Dumblas numatomas sandėliuoti apie 100 m atstumu nuo ežero, laikinai įrengtuose dumblo sėsdintuvuose.


6. Pastabos ir pasiūlymai:


6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie atliktą supažindinimą informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą;


6.2. parengti poveikio aplinkai vertinimo programą ir ataskaitą, rengiant vadovautis nuostatais, patvirtintais aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 (Žin., 2006, Nr. 6-225).


7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:


7.1. reikalinga nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį pelkei, požeminio vandens hidrologiniam režimui ir biologinei įvairovei, bei numatyti neigiamo poveikio sumažinimo priemones;


7.2. reikalinga išnagrinėti ežero valymo technologines ir užteršto naftos produktais dumblo tvarkymo alternatyvas;


7.3. planuojami Varležerio ežero valymo darbai Kupiškio miesto šiaurinėje dalyje ir Aukštupėnų gyvenvietėje, todėl galimas veiklos neigiamas poveikis gyvenamajai aplinkai.


8. Priimta atrankos išvada – planuojamai ūkinei veiklai, Varležerio ežero išvalymas, poveikio aplinkai vertinimas privalomas.