Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti 22 Socialinės ir ekonominės analizės komiteto susitikime (toliau – SEAK) susitikime.

 

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti 22 Socialinės ir ekonominės analizės komiteto susitikime (toliau – SEAK) susitikime.

2014 m. birželio 9–13d. Helsinkyje(Suomijos Respublika) vyks 23-iasSEAK, įsteigtoEuropos Parlamento ir Tarybos reglamentu(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminiųmedžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/
105/EB bei2000/21/EB, susitikimas. Susitikime vyks dokumentacijos dėl apribojimų svarstymas socialiniu ekonominiu požiūriu.