Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimas

 

Pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimas

 

 

LR aplinkos ministerija kartu su partneriais – Aplinkos apsaugos agentūra ir Palangos miesto savivaldybės administracija, vykdo projektą Nr. VP3-1.4-AM-05-V-01-001 „Pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimas“, pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonės „Pajūrio tvarkymas“ veiklą „Paplūdimio ar priekrantės sąnašų papildymas atvežtiniu smėliu“. Projektas glaudžiai susijęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos aplinkosaugos politika, strateginiais dokumentais ir direktyvomis.

Projekto tikslas – pristabdyti intensyvius Baltijos jūros kranto erozijos procesus, išsaugoti ir sustiprinti Lietuvos pajūrio paplūdimius ir apsaugoti paplūdimio kopagūbrį – projekto įgyvendinimo metu planuojama atvežtiniu smėliu praplėsti ir sustiprinti 2380 m Palangos centrinio paplūdimio (tarp Rąžės upės ir Birutės kalno) ruožą papildant jį atvežtiniu smėliu. Šis ruožas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-88 patvirtintoje Pajūrio juostos tvarkymo programoje 2007-2013 m. buvo įvardintas kaip prioritetinis ir jo stabilizacijai buvo numatyta atvežti apie 283,00 tūkst. m3 smėlio. Darbai suplanuoti vykdyti dviem etapais (2011 m. ir 1012 m.) vadovaujantis techniniu projektu „Palangos paplūdimio papildymas smėliu“, kuriame yra numatytos atskirais etapais išpilamo smėlio vietos Palangos paplūdimyje. Prieš darbus, darbų vykdymo metu ir jiems pasibaigus, bus vykdomas aplinkos monitoringas pagal Palangos paplūdimio papildymo smėliu aplinkos monitoringo programą (patvirtinta Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2007 m. balandžio 27 d.).

 

Smėlio kasimo vieta, kaip ir vykdant ankstesnį projektą „Pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimo II etapas“, Baltijos jūra, Preilos – Juodkrantės šiaurinis poligonas (Sambijos – Kuršių plynaukštės šiaurinė dalis), jūros gylis kasimo vietoje 20-30 m.

 

Vykdant projektą bus įgyvendintos HELCOM rekomendacijos 15/1, 16/3, kai prioritetas teikiamas krantotvarkinėms priemonėms, pagrįstoms gamtinių analogų imitacijos principais, pirmenybė teikiama natūralių bei stabilizuotinam kranto ruožui būdingų medžiagų taikymui.

 

Projekto pradžia – 2009 m. rugsėjo 17 d.

Projekto pabaiga – 2013 m. sausio 31 d.

Projekto biudžetas – 17.282.744,90 Lt.