Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti 22-ame Valstybių narių komiteto susitikime.

 

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti 22-ame Valstybių narių komiteto susitikime.

2012 m. vasario 06 – 10 d.  Helsinkyje (Suomijos Respublika), 22-as Valstybių narių komiteto (VNK), įsteigto vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, susitikimas.  Valstybių narių komitetas atsako už nuomonių apie Europos Cheminių Medžiagų Agentūros ar valstybių narių pasiūlytų sprendimų projektus pagal REACH reglamento VI antraštinę dalį (Įvertinimas) ir pasiūlymus dėl didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų, kurioms turi būti taikoma REACH reglamento VII antraštinėje dalyje (Autorizacija) nustatyta autorizacijos procedūra, galimų skirtumų suderinimą.


Susitikime bus kalbama apie dokumentacijų vertinimą, nagrinėjami siūlymai atlikti bandymus, bus tęsiama diskusija dėl VNK nuomonės dėl koreguojamojo Bendrijos veiksmų plano projekto. Taipogi bus aptariami kiti klausimai susiję su Valstybių narių komiteto tolimesne veikla, būsimais darbų krūviais, bei patikslintos būsimų susitikimų datos.