Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Danutė Ramanauskienė
Telefonas: 8 5 2717366
El. paštas: danute.ramanauskiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimo nr.: 44007

Skelbimo data:

Dokumentai pateikiami iki:

2020-03-10

2020-03-25

 

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

Pareigos:

Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. AV-329
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2020 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. AV-56 redakcija)

KLIMATO KAITOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (66-3T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Klimato kaitos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau - ŠESD) kiekio apskaitos ir prognozės srityse, užtikrinti į atmosferą išmetamų ŠESD kiekio apskaitos duomenų surinkimą, kaupimą, kokybę, analizę, vertinimą bei teikimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - prognozuojamo ir į atmosferą išmetamų ŠESD kiekio vertinimas ir apskaita.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančius valstybės tarnybą, klimato kaitą, aplinkos oro apsaugą, žinoti Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ir Kioto protokolo sprendimus, Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su išmetamųjų ŠESD kiekio apskaita, gerai išmanyti Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos ŠESD kiekio apskaitos metodiką ir gaires, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles ir Agentūros nuostatus;
4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
4.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, reglamentuojančius į atmosferą išmetamų ŠESD kiekio apskaitą, apskaitos duomenų surinkimą, kaupimą ir teikimą;
5.2. nustatyta tvarka atlieka atliekų sektoriaus eksperto pateiktų ŠESD duomenų analizę, įvertina jų patikimumą, vertina atliekų sektoriuje išmetamų ŠESD kiekio skaičiavimų ir aprašomąsias dalis, tikrina duomenis CRF formate (bendroji duomenų atsiskaitymo programos forma internete) ir pildo kokybės kontrolės protokolus;
5.3. nagrinėja ir apibendrina duomenis ir informaciją apie planuojamus ūkinės veiklos pokyčius atliekų sektoriuje;
5.4. atlieka nacionalinių išmetamų ŠESD kiekio duomenų analizę ir vertinimą, ir rengia išvadas apie prognozuojamą ŠESD kiekį bei ŠESD kiekio prognozių tekstinę ir grafinę ataskaitos dalį atliekų sektoriuje;
5.5. pagal kompetenciją nustatyta tvarka (kas dvejus metus) nagrinėja gautus duomenis, vertina juos ir rengia dvimetės nacionalinės ŠESD kiekio apskaitos ataskaitos dalį, susijusią su atliekų sektoriumi;
5.6. pagal kompetenciją nustatyta tvarka (kas ketverius metus) nagrinėja ir apibendrina išmetamų ŠESD kiekio duomenis, vertina juos ir parengia atliekų sektoriaus duomenis ir informaciją reikalingą rengiant Nacionalinį pranešimą apie klimato kaitą;
5.7. rengia ir teikia atsakymus į Europos Komisijos ir JTBKKK sekretoriato ekspertų vykdomos metinės nacionalinės išmetamų ŠESD kiekio apskaitos ir prognozių ataskaitų, Nacionalinio pranešimo ir dvimetės ataskaitos peržiūros metu pateiktus klausimus ir pastabas, susijusius su atliekų sektoriumi ir kompleksine informacija;
5.8. nagrinėja, vertina duomenis ir rengia kompleksinę informaciją, t. y. nustato didžiausią įtaką išmetamų ŠESD kiekiui turinčias veiklos kategorijas, paskaičiuoja bendrąsias ŠESD kiekio apskaitos ataskaitos paklaidas, rengia nacionalinės ŠESD kiekio apskaitos ataskaitos bendrosios dalies aprašymą, dalyvauja sudarant Kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės planą;
5.9. nustatyta tvarka archyvuoja nacionalinei ŠESD kiekio apskaitos ataskaitai parengti reikalingus dokumentus, informaciją ir jos šaltinius, apskaičiuotus rodiklius, pirminius duomenis, skaičiavimų bylas, ataskaitų projektus, kasmetinių peržiūrų medžiagą, susijusią su atliekų sektoriumi ir kompleksine informacija;
5.10. dalyvauja rengiant ataskaitas, informaciją bei informacinius leidinius, skirtus tarptautinėms organizacijoms, valstybės institucijoms, visuomenei ir kitoms suinteresuotoms šalims apie išmetamų ŠESD kiekį, kad būtų užtikrinta reikalingos darniam vystymuisi informacijos sklaida;
5.11. dalyvauja nacionalinėse, tarptautinėse programose ir projektuose, susijusiuose su ŠESD kiekio apskaita ir ataskaitų rengimu;
5.12. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant šalies poziciją ŠESD kiekio apskaitos ir prognozių klausimais;
5.13. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
__________________

Susipažinau
___________________
(Parašas)
___________________
(Vardas ir pavardė)
___________________
(Data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)