Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Skelbimo nr.: 45981
Skelbimo data: 2020-12-10
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TEISĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. teisė. 4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. korupcijos prevencija.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. teisėkūra ir teisės taikymas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.

8. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

11. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

12. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

13. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

14. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

15. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl korupcijos prevencijos veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl korupcijos prevencijos veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

16. Rengia ir teikia informaciją su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

17. Rengia ir teikia pasiūlymus su korupcijos prevencija susijusiais klausimais.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

19. Registruoja teisės aktų projektus Teisės aktų informacinėje sistemoje ir teisės aktus Teisės aktų registre.

20. Rengia ieškinius, skundus, atsiliepimus (atsikirtimus, dublikus, triplikus) į ieškinius, pareiškimus ar skundus, apeliacinius ir kasacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius ir kasacinius skundus, kitus procesinius dokumentus, pateikiamus teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms.

21. Pagal kompetenciją analizuoja teismų praktiką ir teikia pasiūlymus dėl Aplinkos ministerijos kompetencijai priskirtų teisės aktų tobulinimo.

22. Pagal kompetenciją konsultuoja, teikia paaiškinimus, pasiūlymus, metodinę ir kitą pagalbą Europos Sąjungos teisės klausimais paskirtiems į ES Tarybos ar/ir Europos Komisijos komitetus ir darbo grupes Agentūros atstovams, teikia konsultacijas teisės aiškinimo ir taikymo klausimais Agentūros administracijos padaliniams.

23. Pagal kompetenciją dalyvauja korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimo Agentūroje procedūroje, organizuoja Agentūros siūlymų Aplinkos ministerijos korupcijos prevencijos programos priemonių plano projektui pateikimą.

24. Pagal kompetenciją paskelbia informaciją, ją atnaujina Agentūros interneto ir intraneto svetainėse, paskelbia Agentūros administracinių paslaugų teikimo aprašymus ir juos atnaujina Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje, taip pat Agentūros interneto svetainėje pateikia nuorodą į šioje sistemoje paskelbtą administracinės paslaugos teikimo aprašymą.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

25.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.2. studijų kryptis - teisė (arba);

arba:

25.3. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.4. darbo patirties sritis - teisės srityje;

25.5. darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;

26. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

26.1. kalba - anglų;

26.2. kalbos mokėjimo lygis - B1.

27. Atitikimas kitiems reikalavimams:

27.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo";

27.2. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

28. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

28.1. komunikacija - 3 lygis;

28.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

28.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

28.4. organizuotumas - 3 lygis;

28.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.

29. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

29.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

30. Profesinė kompetencija:

30.1. korupcijos prevencija - 3 lygis;

30.2. teisės išmanymas - 3 lygis.

 

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 


Informacija apie įstaigą:  
Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Rūta Rudzkienė
Telefonas: (8 5) 271 8902
El. paštas: ruta.rudzkiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2