Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos Žaslių ežero rekreacijai ir poilsiui skirtų vietų (priekrančių) išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Žaslių ežero rekreacijai ir poilsiui skirtų vietų (priekrančių) išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė UAB „Aplinkos inžinierių grupė“, P. Lukšio g. 7, tel. (8 37) 744 364, Vilnius.


2. Užsakovas – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, tel. (8-346) 20 441, Kaišiadorys.


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas –  Žaslių ežero rekreacijai ir poilsiui skirtų vietų (priekrančių) išvalymas.


4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta –  Žaslių gyvenvietė, Kaišiadorių r. sav., Kauno apskritis.


5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Žaslių ežero plotas 101 ha. Planuojamos valyti ežero vietos uždumblėjusios (dumblo sluoksnių storiai siekia 20 – 30 cm), ežero dugnas užaugęs vandens augmenija. Uždumblėjimui ir užaugimui žoline augmenija įtakos turėjo ežero baseine vykdyta intensyvi žemdirbystė. Šalia Žaslių ežero yra gamtos paminklas -  Žaslių guoba.


Siekiant pagerinti rekreacines sąlygas planuojama išvalyti  Žaslių ežero dalį (apie 1,62 ha ploto). Ežero valymo darbus planuojama vykdyti ilgastrėliu ekskavatoriumi. Numatoma iškasti apie 3200 m3 dumblo. Iškastą ežero dumblą planuojama sandėliuoti už vandens telkinio apsaugos juostos įrengtuose laikinuose dumblo sėsdintuvuose. Atlikti ežero dumblo tyrimų rezultatai parodė, kad dumblas neužterštas sunkiaisiais metalais. Galutinis dumblo panaudojimo ir sutvarkymo aprašymas bus pateiktas techniniame projekte.


6. Pastabos ir pasiūlymai:


6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie paskelbtą atrankos išvadą miesto ar rajono spaudoje, respublikinėje spaudoje ir savivaldybės skelbimų lentoje, informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą;


6.2. prašome nustatyta tvarka parengti techninį projektą, kuriame turi būti aplinkosaugos dalis, atitinkanti STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkosaugos dalis“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675) reikalavimus.


7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:


7.1. planuojami darbai šalia Žaslių ežero esančiam gamtos paminklui – Žaslių guobai neigiamos įtakos neturės;


7.2. Kaišiadorių rajono bendrajame plane numatyta planuojamos ūkinės veiklos vietovėje  vystyti (skatinti) rekreaciją;


7.3. atlikus planuojamus darbus pagerės Žaslių ežero rekreacinės sąlygos.


8. Priimta atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai, Žaslių ežero rekreacijai ir poilsiui skirtų vietų (priekrančių) išvalymui, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.