Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Aplinkos monitoringas > LR Vyriausybės nutarimas dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2005-2010 m. programos pakeitimo

 

LR Vyriausybės nutarimas dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2005-2010 m. programos pakeitimo

Analizuojant per trejus Valstybinės aplinkos monitoringo programos 2005-2010 m. (toliau – Programos) vykdymo metus gautus duomenis, o taip pat į atsižvelgiant į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.850/2004 dėl patvarių organinių teršalų ir iš dalies keičiančio Direktyvą 79/117/EEB (OL 2004 m. specialusis leidinys, 15 skyrius, 8 tomas, p.465) reikalavimus pradėti matuoti patvariuosius organinius teršalus aplinkos ore, išaiškėjo, kad būtina dalį 2008-2010 metų laikotarpiui numatytų priemonių tikslinti ir optimizuoti.

 

Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-08-27 nutarimas Nr. 830 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 130 „Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2005 – 2010 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ padidins sistemos, skirtos gamtinės aplinkos būklės vertinimui ir jos pokyčių prognozei, efektyvumą. Tai leis teikti visuomenei bei suinteresuotoms nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms išsamesnę informaciją apie esamą gamtinės aplinkos būklę, ypač apie palyginti neseniai dėl intensyvesnio pramonės augimo aktualia tapusia oro tarša patvariais organiniais teršalais, jūros krantų ardos intensyvėjimo mastą. Upių būklės vertinimo sistemos optimizavimas ir papildymas naujais parametrais leis tiksliau įvertinti esamą ir prognozuoti galimą upių taršą, užtikrinti specifinių teršalų paviršiniuose vandenyse kiekio vertinimą, taip sudarant sąlygas taršos kontrolei ir prevencijai ir iš esmės prisidedant prie tikslo iki 2015 metų pasiekti gerą vidaus vandens tapšnojančių telkinių būklę Lietuvoje. Programoje priimti pakeitimai leis geriau pagrįsti upių vandens kokybės gerinimo priemonių, neretai reikalaujančių didelių investicijų, diegimą.

 

Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių inventorizavimas ir palankios apsaugos būklės nustatymas, šiuo metu vykdomas daugelyje Europos Sąjungos šalių, yra sėkmingas šių buveinių ir jose gyvenančių retųjų rūšių būklės vertinimo ir apsaugos pagrindas, užtikrinsiantis efektyvių ir, kas labai svarbu, pagrįstų aplinkosaugos priemonių taikymą. Tai sudarys sąlygas optimaliai derinti vertingų buveinių išsaugojimo priemones ir ūkinę veiklą šiose teritorijose.

 

Visą nutarimo dokumentą galite parsisiųsti: LR Vyriausybės nutarimas dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2005-2010 m. programos pakeitimo