Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos Draudenių ežero išvalymo ir gamtosauginio sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Draudenių ežero išvalymo ir gamtosauginio sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė UAB „Senasis ežerėlis”, J. Galvydžio  g. 3, tel. (8 5) 274 5430, Vilnius.


2. Užsakovas – Tauragės rajono savivaldybės administracija, Respublikos  g. 2, tel. (8 446) 62 813, Tauragė.


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Draudenių ežero išvalymas ir gamtosauginis sutvarkymas.


4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta –  Draudenių k., Tauragės r. sav.


5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Draudenių ežeras (plotas - 106,5 ha) uždumblėjęs. Dumblo sluoksnio storiai siekia iki 8 – 9 m, pakrantės apaugusios apie 50 m pločio makrofitų juosta. Planuojamos veiklos vietovė nepatenka į „Natura 2000“ teritorijas.
    Planuojamų darbų metu numatoma išvalyti iki 15 ha ežero dalies ploto pašalinant susikaupusį dumblą ir perteklinę vandens augaliją. Ežero dalį planuojama valyti žemsiurbe. Valymo metu numatoma iškasti apie 470 000 m3 dumblo. Iškastą dumblą numatoma laikinai sandėliuoti vandens telkinio apsaugos zonoje numatomuose įrengti laikinuose dumblo sėsdintuvuose. Atlikti dumblo kokybės tyrimai parodė, kad dumblas neužterštas sunkiaisiais metalais.


6. Pastabos ir pasiūlymai:


6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie atliktą supažindinimą informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą;


6.2. nustatyta tvarka parengti techninį projektą, kuriame turi būti aplinkosaugos dalis, atitinkanti STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkosaugos dalis“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675) reikalavimus.


7.  Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:


7.1. planuojamos ūkinės veiklos vietovė nepatenka į „Natura 2000“ teritorijas;


7.2. planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys fizikinių ir biologinių teršalų;


7.3. atlikus planuojamus darbus pagerės Draudenių ežero rekreacinės sąlygos.


8.  Priimta atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai, Draudenių ežero išvalymas ir gamtosauginis sutvarkymas, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.