Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Atranka į pakaitinių karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis karjeros valstybės tarnautojas)

 

Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis karjeros valstybės tarnautojas)

 

Skelbimo nr.: 9488
Skelbimo data: 2020-11-30
Konkursą inicijuojanti įstaig: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
ATLIEKŲ LICENCIJAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. stebėsena ir analizė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. sprendimų įgyvendinimas;

4.2. politikos formavimas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Gaminių, pakuočių tiekimo vidaus rinkai, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos srityse.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Gaminių, pakuočių tiekimo vidaus rinkai, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos srityse.

6.2. Gaminių, pakuočių tiekimo vidaus rinkai, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos srityse.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

10. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą. 11. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

13. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

14. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

15. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

16. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

17. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

18. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus, prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

19. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

20. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

21. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

23. Teikia statistinius duomenis apie atliekų susidarymą, tvarkymą (komunalinių, biologiškai skaidžių ir kitų atliekų srautų dalis) ir (ar) kitas šio skyriaus kompetencijai priskirtas sritis, skelbia ir teikia statistinę informaciją visuomenei, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms mokslo įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms pagal tarptautinius susitarimus.

24. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, įgyvendinant ir koordinuojant nacionalines ir tarptautines programas bei projektus įskaitant, bet neapsiribojant su mokslo įstaigomis, laboratorijomis ir kitai partneriais.

25. Pagal kompetenciją atstovauja Aplinkos apsaugos agentūrai ir dalyvauja ES institucijų komitetų bei darbo grupių, tarptautinių ir nacionalinių darbo grupių, komisijų veikloje, teikia išvadas ir pasiūlymus.

26. Pagal savo veiklos sritį talpina informaciją Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje..

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

27. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

27.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

27.2. studijų kryptis - aplinkos inžinerija (arba);

27.3. studijų kryptis - matematika (arba);

27.4. studijų kryptis - statistika (arba);

27.5. studijų kryptis - ekonomika (arba); arba:

27.6. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

27.7. darbo patirties sritis - aplinkos apsaugos srities patirtis;

27.8. darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;

28. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

28.1. kalba - anglų;

28.2. kalbos mokėjimo lygis - B2.

29. Atitikimas kitiems reikalavimams:

29.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

30. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

30.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

30.2. organizuotumas - 3 lygis;

30.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

30.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

30.5. komunikacija - 3 lygis.

31. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

31.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

 

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 


Informacija apie įstaigą:  
Vertinimo metodai: Nenustatyta;
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Regina Filipovič-Jurgaitienė
Telefonas: 8 5 219 6821
El. paštas: regina.filipovic-jurgaitiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2020-12-07