Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos Kapstato ežero valymo poveikio aplinkai vertinimo

 

Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos Kapstato ežero valymo poveikio aplinkai vertinimo


Informaciją atrankai pateikė – UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, LT-94231, Klaipėda.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 47 20 05.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Kapstato ežero valymas.

Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta – Endriejavo seniūnija, Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos  apskritis.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – planuojamas valyti ežeras yra 1 km į šiaurę nuo Endriejavo (gyventojų skaičius – 718, 2001 m. duomenimis). Kapstato ežeras (kodas 17030080) yra valstybinės reikšmės, jo plotas yra 42,6 ha, vandens gylis - iki 2,4 m, vidutinis ežero (vandens sluoksnio) gylis - 1,0 m, ežerą supa Paežerių žemapelkė. Į ežerą įteka Dievupio upė, vakaruose išteka Minijos intakas - upė Veiviržas. Ežero teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ir nėra tiesiogiai susijusi su Europos Sąjungos Buveinių direktyvos saugomomis gyvūnų rūšimis. Pagal atliktus ežero vandens kokybės tyrimus, ežerą galima priskirti prie vidutinio antropogeninio poveikio ežerų grupės. Dumblo kokybei nustatyti, buvo paimta 13 dugno nuosėdų mėginių iš įvairių ežero gylių. Atlikti dumblo kokybės tyrimai parodė, kad dumblas neužterštas sunkiaisiais metalais.

 

Planuojamos ūkinės veiklos tikslas: pagerinti Kapstato ežero ekologinę būklę. Planuojama valyti pietrytinę Kapstato ežero dalį apie 5 ha ploto ir numatoma tvarkyti apie 0,15 ha priekrantę. Susikaupusį ežero dugne dumblą planuojama pašalinti žemsiurbe, kad vandens sluoksnio storis siektų 3 metrus. Numatoma pašalinti apie 40 000 m3 dumblo bei 500 m3 žolinės augmenijos. Dumblas bus pumpuojamas į krante įrengtus sėsdintuvus valstybinėje žemėje. Sėsdintuvų pylimai bus įrengti iš esamo grunto, pylimo aukštis 1,4 m ir tūris apie 14 400 m3.  Sėsdintuvuose dumblui išdžiūvus, jis bus išvežamas ant laukų, o sėsdintuvai bus išlyginti, jų paviršius rekultivuojamas daugiametėmis žolėmis. Priekrantėje planuojama pašalinti menkaverčius krūmus ir medžius.

 

Ežero dalies išvalymas ir jo pakrančių sutvarkymas turėtų užtikrinti geresnę vandens telkinio ekologinę būklę, sumažinti sparčiai vykstantį ežero pelkėjimą, o taip pat sumažinti į Veiviržo upę patenkančių teršalų ir biogeninių medžiagų kiekį.

 

Ežero valymo veiklos metu numatoma vykdyti drumstumo monitoringą Veiviržo upės ištakose siekiant išvengti suspenduotų dalelių patekimą į Veiviržo upę. Nustačius suspenduotų dalelių koncentracijos padidėjimą greta Veiviržo ištakų, ežero valymo darbai turės bus stabdomi.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natūra 2000“ teritorijoms reikšmingumas:


Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie aplinkos ministerijos 2010-09-06 išvada Nr. V3-10.7-1405 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įseigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo“ - planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas negali daryti reikšmingo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

Pastabos, pasiūlymai:


Su atrankos išvada planuojamos ūkinės veiklos užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas turi supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie atliktą supažindinimą informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą.


Nustatyta tvarka parengti valymo darbų projektą, kuriame turi būti aplinkosaugos dalis, atitinkanti STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkosaugos dalis“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675) reikalavimus.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:


Atlikus planuojamus darbus pagerės Klaipėdos rajono gyventojų gyvenamosios aplinkos kokybė bei išsiplės ežero rekreacinis potencialas.
Planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys fizikinių ir biologinių teršalų.
Planuojamas iškasti dumblas neužterštas sunkiaisiais metalais ir naftos produktais.
Skendinčių medžiagų neigiamam poveikiui išvengti veiklos metu numatyta vykdyti drumstumo monitoringą.
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2010-09-06 išvada Nr.V3-10.7-1405 – planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas negali daryti reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000” teritorijoms.

Priimta atrankos išvada – planuojamai ūkinei veiklai, Kapstato ežero valymas prie Endriejavo, Klaipėdos rajono savivaldybėje poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.