Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Skelbimo nr.: 46558
Skelbimo data: 2021-03-09
Konkursą inicijuojanti įstaig: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.60
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTO
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo - IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. administracinių paslaugų teikimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. sprendimų įgyvendinimas;

4.2. priežiūra ir kontrolė.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Bendrijos ekologinio ženklo suteikimas;

6.2. Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS) ir produktų grupių ekologinis ženklinimas.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

11. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

12. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

13. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

15. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

16. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

17. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

18. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

20. Vykdo organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) registraciją pagal patvirtintą tvarką.

21. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo kriterijų atskiroms produktų grupėms norminius dokumentus.

22. Sudaro įregistruotų organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) sąrašą, jį atnaujina ir nustatyta tvarka praneša Europos Komisijai apie šio sąrašo pakeitimus, jei tokie yra.

23. Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, derina jas su suinteresuotomis institucijomis, rengia ataskaitas iš Europos Komisijos komitetų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, prireikus rengia informacinius pranešimus ir vykdo kitas funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos atstovavimu Europos Sąjungoje.

24. Pagal kompetenciją atlieka Nacionalinės pagalbos tarnybos, kuri konsultuoja organizacijas dėl Europos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos ar gamintojus importuotojus, vartotojus dėl Europos Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo atskirai produktų grupei, funkcijas.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

25.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.2. studijų kryptis - aplinkos inžinerija (arba);

25.3. studijų kryptis - ekologija (arba);

25.4. studijų kryptis - aplinkotyra (arba);

25.5. studijų kryptis - chemija (arba);

 

arba:

 

25.6. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.7. darbo patirties sritis - aplinkos apsaugos srities patirtis;

25.8. darbo patirtis srityje - 1 metai;

26. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

26.1. kalba - anglų;

26.2. kalbos mokėjimo lygis - B1.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

27. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

27.1. komunikacija - 4 lygis;

27.2. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;

27.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

27.4. organizuotumas - 3 lygis;

27.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.

28. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

28.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

 

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 


Informacija apie įstaigą:  
Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Gylienė
Telefonas: 8 5 2717561;8 672 86093
El. paštas: migle.gyliene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2