Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos Nemuno salos kanalo (senvagės) Kauno mieste išvalymo ir sutvarkymo galimybių

 

Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos Nemuno salos kanalo (senvagės) Kauno mieste išvalymo ir sutvarkymo galimybių

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) – Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96,  tel. (8-37) 42 2631, faks. (8-37) 42 5452, Kaunas.


2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Nemuno salos kanalo (senvagės) Kauno mieste išvalymas ir sutvarkymas.


3.  Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėjas – VšĮ „Grunto valymo technologijos“, Antakalnio g. 42, tel. (8-5) 268 5301, faks. (8-5) 268 5301, Vilnius.


4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Kauno miestas.

 

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.

 

Nemuno salos kanalas praeityje buvo naudojamas kaip žiemos uostas, kuriame buvo vykdomi ir laivų remonto darbai. Nesant kanale didesnio vandens pratakumo, kanalas uždumblėjo.  Vidutiniai dumblo sluoksnio storiai kanale siekia  apie 50 cm. Atlikti dumblo kokybės tyrimai parodė, kad dumblas pagal sunkiųjų metalų koncentraciją, vadovaujantis normatyviniu dokumentu LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai“ priskiriamas 2 kategorijai, tačiau jis stipriai užterštas naftos produktais (naftos produktų kiekiai dumble svyruoja nuo 440 iki 8720 mg/kg). Vandens gylis kanale svyruoja nuo 0,14 iki 0,77 m.


Planuojama išvalyti Nemuno salos kanalą nuo susikaupusio, naftos produktais užteršto dumblo. Ataskaitoje aptartos dvi kanalo valymo alternatyvos. Pirmąja valymo alternatyva numatoma iš kanalo iškasti dumblą ekskavatoriumi. Tačiau minėta alternatyva buvo atmesta, motyvuojant tuo, kad reiktų kanalą iš abiejų pusių atitverti pylimais, išpompuoti iš kanalo vandenį ir laukti kol jis nusausės, taip pat reiktų įrengti laikinus kelius. Buvo pasirinkta antra alternatyva t. y. iškasti dumblą iš kanalo žemsiurbe. Numatoma kanalo dalį atitverti pylimais iš abiejų pusių ir minėtoje dalyje įrengti laikinus dumblo sėsdintuvus. Iškastas dumblas pilamas į laikiną dumblo sėsdintuvą, kuriame dumblui nusausėjus jis bus kraunamas į baržas ir Nemuno upe plukdomas iki Kauno žiemos vidaus vandens uosto. Atplukdytas dumblas bus kraunamas į autosavivarčius ir išvežamas į Lapių sąvartyną arba į pavojingas atliekas tvarkančią įmonę. Iš viso planuojama iš kanalo iškasti apie 30417 m3 dumblo. Planuojamus darbus numatoma vykdyti ne žuvų neršto metu.


6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti aprašymas:


6.1. valymo darbų metu turi būti atitvertas kanalas pylimais iš abiejų pusių, užtikrinant, kad naftos produktais užterštas dumblas nepateks į Nemuno upę.


7. Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:

 

7.1. Kauno apskrities viršininko administracija 2010 m. vasario 24 d. raštu Nr. 4-297 pritarė PAV ataskaitai;


7.2. Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba 2010 m. kovo 3 d. raštu Nr. 13-292 pritarė PAV ataskaitai;


7.3. Kauno visuomenės sveikatos centras 2010 m. vasario 25 d. raštu Nr. 2-969-6(8.38) pritarė PAV ataskaitai;


7.4. Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys 2010 m. kovo 3 d. raštu Nr. 2K-352 pritarė PAV ataskaitai;

 

7.5. Kauno miesto savivaldybės administracija 2010 m. kovo 2 d. raštu Nr. (A270128)-R-959 pritarė PAV ataskaitai.

 

8. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas.


Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos viešą supažindinimą su visuomene 2010 m. vasario 10 d. buvo paskelbta respublikiniame laikraštyje „Lietuvos Žinios“ ir 2010 m. vasario 11 d.  rajoniniame laikraštyje „Kauno diena“.


Planuojamos ūkinės veiklos viešas supažindinimas su visuomene įvyko 2010 m. vasario 25 d., 18,00 val., Kauno miesto savivaldybėje, Laisvės a. 96, Kaunas. Viešajame supažindinime dalyvavę suinteresuotos visuomenės atstovai ūkinei veiklai neprieštaravo.


9. Tarpvalstybinės konsultacijos – planuojamai ūkinei veiklai nėra taikomos tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procedūros.


10. Sprendime nustatytos sąlygos:


10.1. nustatyta tvarka parengti statinio projektą, kuriame turi būti aplinkosaugos dalis, atitinkanti      STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkosaugos dalis“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675) reikalavimus ;


10.2. su priimtu sprendimu supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka;


10.3. Nemuno salos kanalo valymo techniniame projekte pateikti planuojamo iškasti dumblo galutinio sutvarkymo vietas ir jo panaudojimo aprašymą.


10.4. neigiamo poveikio aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti taikyti 6 punkte išdėstytas priemones.

 

11. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:


11.1. planuojamų darbų metu bus iškastas iš Nemuno salos kanalo susikaupęs, naftos produktais užterštas dumblas;


11.2. planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys fizikinių ir biologinių teršalų;


11.3. planuojamos ūkinės veiklos vietovė patenka į nekilnojamų kultūros vertybių teritoriją, tačiau planuojami darbai neigiamos įtakos jai neturės;


11.4. atlikus planuojamus darbus pagerės Nemuno salos kanalo (senvagės) rekreacinės sąlygos.


12. Sprendimo pobūdis:


Planuojama ūkinė veikla – Nemuno salos kanalo (senvagės) Kauno mieste išvalymas ir sutvarkymas, poveikio aplinkai požiūriu leistina pagal PAV ataskaitą ir įvykdžius šio sprendimo 10 punkto pastabas.