Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos Kryžiškių tvenkinio ant Azdrės upės hidrotechninių statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Kryžiškių tvenkinio ant Azdrės upės hidrotechninių statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė Vilniaus medžiotojų draugija, Stiklių g. 6/8, tel. (8 5) 261 8491, faks. (8 5) 262 7882, Vilnius.


2. Užsakovas – Asociacija „Azdrė“, Lazdynėlių g. 12-44, tel. 86 55 49999, Vilnius.


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas –  Kryžiškių tvenkinio ant Azdrės upės hidrotechninių statinių rekonstrukcija.


4.  Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Kryžiškių k., Vilniaus r. sav.


5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Kryžiškių tvenkinys įrengtas ant Azdrės upės. Tvenkinio plotas - 24,9 ha, ilgis – 1,7 km, vidutinis gylis – 1,25 m. Šiuo metu Kryžiškių tvenkinio hidrotechniniai statiniai yra avarinės būklės. Planuojamos ūkinės veiklos vietovėje nėra saugomų teritorijų ar objektų.  


Planuojamų darbų metu numatoma pažeminus vandens lygį tvenkinyje rekonstruoti avarinės būklės pralaidą bei pylimus. Darbų metu bus naudojamos įprastinės melioracijos ir hidrotechnikos statinių rekonstrukcijos technologijos. Rekonstrukcijos darbams numatoma naudoti aplinkai nekenksmingas medžiagas (gelžbetonis, metalas, gruntas). Planuojamų darbų trukmė – 24 mėn. Atlikus planuojamus darbus pagerės tvenkinio rekreacinės sąlygos.


6. Pastabos ir pasiūlymai:


6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie paskelbtą atrankos išvadą miesto ar rajono spaudoje, respublikinėje spaudoje ir savivaldybės skelbimų lentoje, informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą;


6.2. prašome nustatyta tvarka parengti techninį projektą, kuriame turi būti aplinkosaugos dalis, atitinkanti STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkosaugos dalis“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675) reikalavimus.


7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:


7.1. atlikus planuojamus darbus pagerės tvenkinio rekreacinės sąlygos;


7.2. planuojamos ūkinės veiklos vietovėje nėra saugomų teritorijų ar objektų;


7.3. planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys fizikinių ir biologinių teršalų.


8. Priimta atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai, Kryžiškių tvenkinio ant Azdrės upės hidrotechninių statinių rekonstrukcija, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.