Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Teisės skyriaus patarėjas (darbo vieta Vilniuje, pareiginės algos koeficientas 11,5)

 

Teisės skyriaus patarėjas (darbo vieta Vilniuje, pareiginės algos koeficientas 11,5)

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Gylienė
Telefonas: 8 5 271 7561
El. paštas: migle.gyliene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2


Skelbimo nr.: 43747

Skelbimo data:

Skelbimas galioja iki:

2020-02-13

2020-02-27

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Teisės skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 11.50

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2020 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. AV - 40


TEISĖS SKYRIAUS
PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (53-9T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Teisės skyriaus (toliau - Skyrius) patarėjo pareigybė reikalinga pagal kompetenciją efektyviai įgyvendinti teisėkūros reikalavimus, veiksmingą teisės taikymą, atstovauti Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau - Agentūra) teismuose ir ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, taip pat kitose institucijose, kai nagrinėjamas Agentūros sprendimų teisėtumas ir pagrįstumas, teikti teisines išvadas Agentūrai priskirtose reguliavimo srityse, atlikti Agentūros rengiamų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisės.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilygintas vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis) teisės studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;
4.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, teisėkūros, administracinį, civilinį, administracinių bylų teisenos procesus, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, dokumentų rengimo taisyklėmis, Agentūros nuostatais;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašia kompiuterine programa;
4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analizuoti ir taikyti teisės aktus, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus Agentūros kompetencijos srityse, pagal kompetenciją nagrinėja Agentūros administracijos padalinių parengtus norminių teisės aktų ir individualių administracinių teisės aktų projektus, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pateiktus derinti teisės aktų projektus, vizuoja, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus, vertina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareikštas pastabas ir pasiūlymus dėl Agentūros parengtų ir pateiktų derinti teisės aktų projektų, teikia pasiūlymus rengėjams dėl jų tikslinimo;
5.2. pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, įsakymų, kitų teisės aktų projektų;
5.3. teikia Skyriaus ir Agentūros administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus derinimui per Teisės aktų informacinę sistemą (toliau - TAIS), pasirašytus norminius teisės aktus teikia Teisės aktų registrui per TAIS;
5.4 teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Agentūros rengiamų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
5.5. pagal kompetenciją rengia taikos sutarčių, civilinių, viešųjų pirkimų sutarčių ir kitų sutarčių projektus arba teikia pastabas ir pasiūlymus Agentūros vardu sudaromų taikos sutarčių, civilinių, viešųjų pirkimų sutarčių ir kitų sutarčių projektams, kad būtų įgyvendinti visi Agentūros įsipareigojimai;
5.6. atstovauja Agentūrai teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kituose juridiniuose asmenyse;
5.7. rengia ieškinius, skundus, atsiliepimus (atsikirtimus, dublikus, triplikus) į ieškinius, pareiškimus ar skundus, apeliacinius ir kasacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius ir kasacinius skundus, kitus procesinius dokumentus, pateikiamus teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms;
5.8. analizuoja teismų praktiką ir teikia pasiūlymus dėl Aplinkos ministerijos kompetencijai priskirtų teisės aktų tobulinimo, teismų sprendimų vykdymo;
5.9. rengia Agentūros direktoriaus įgaliojimų projektus dėl atstovavimo visų instancijų teismuose ir kitose ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose;
5.10. nustatyta tvarka rengia išvadas, teikia konsultacijas teisės aiškinimo ir taikymo klausimais Agentūros administracijos padaliniams;
5.11. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, vadovybės pasitarimuose, teikia išvadas ir pasiūlymus;
5.12. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus, prašymus ir skundus dėl Agentūros sprendimų;
5.13. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
___________________Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)