Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Leidiniai ir ataskaitos > Dėl leidinio "Aplinkos būklė"

 

Dėl leidinio "Aplinkos būklė"

 

     LR Aplinkos ministro 2009 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. D1-18 “Dėl leidinio apie aplinkos būklė 2008. Tik faktai" rengimo.

 

 

Leidinio ,,Aplinkos būklė 2008. Tik faktai“ rengimo darbų planas

 

Terminas

Darbų etapas/atsakinga institucija

2009 m. sausio 15 d. – vasario 27 d.

Medžiagos pagal rodiklių sąrašą pateikimas /AAA; AM AK; AM AS; AM FS; AM GAD; AM MD; AM PAV; JTC; LHMT; LGT; VAAI; VSTT

2009 m. kovo 2–20 d.

Medžiagos pagal 2.9; 2.9.1; 3.1–3.4; 3.13.–3.19.1; 4.4; 4.4.1; 5.13; 5.13.1; 5.15; 5.15.1; 6.1; 6.1.1 rodiklius pateikimas/AAA; VAAI

2009 m. sausio 15 d. – kovo 31 d.

Pateiktos medžiagos tikrinimas, redagavimas, derinimas. Leidinio ,,Aplinkos būklė 2008. Tik faktai“ įvado ir apibendrinimo rašymas/AAA

2009 m. balandžio 6–10 d.

Leidinio rankraščio teikimas redakcinei komisijai (kuri sudaryta remiantis šio įsakymo 2 punktu). Komisijos įvertinimas ir pastabos

2009 m. balandžio 14–17 d.

Leidinio rankraščio redagavimas pagal gautas redakcinės komisijos pastabas/AAA

2009 m. balandžio 20–24 d.

Leidinio rankraščio kalbos redagavimas/AM VIS

2009 m. balandžio 27–30 d.

Leidinio rankraščio redagavimas pagal kalbos redaktorių pastabas/AAA

2009 m. gegužės 4–8 d.

Leidinio ,,Aplinkos būklė 2008. Tik faktai“ pirminis maketavimas/AM VIS

2009 m. gegužės 11–15 d.

Leidinio pirminio maketo peržiūra, korektūra ir tvirtinimas leidybai/AAA

2009 m. gegužės 18–22 d.

Maketo parengimas spaudai /AM VIS

2009 m. gegužės 25–27 d.

Leidinio spaustuvinio maketo peržiūra, korektūra ir tvirtinimas spaudai/AAA

2009 m. gegužės 28 d. – birželio 1 d.

Leidinio ,,Aplinkos būklė 2008. Tik faktai“ leidyba/AM VIS

 

 

Leidinio „Aplinkos būklė 2008. tik faktai“ puslapio medžiagos maketas

 

Rodiklio pavadinimas.

Rodiklio grafinė iliustracija (grafikas, žemėlapis, schema).

Grafiko, žemėlapio, schemos pavadinimas (iki 10 žodžių).

Duomenų šaltinis (leidinys, duomenų bazė ar kt.).

Rodiklio būklės vertinimas – 5 – 10 sakinių išvada, kurioje įvertinama esama padėtis ir aplinkos būklė palyginama su nustatytais aplinkosaugos politikos tikslais, praėjusių (1–10) metų situacija, kur įmanoma, su daugiamečių stebėjimų duomenimis, nurodomos galimos pokyčių tendencijos.

Rodiklio būklės vertinimas:
Šypsenėlė puiku – teigiama aplinkosaugos požiūriu rodiklio raida.
Šypsenėlė nelabai gerai – aplinkosaugos požiūriu padėtis nei pagerėjo, nei pablogėjo.
Šypsenėlė blogai – neigiama aplinkosaugos požiūriu rodiklio raida. Situacija blogėja, tolstama nuo siekiamų aplinkosauginių tikslų, nepakankamai taikoma aplinkosauginių priemonių, nėra laukiamų rezultatų.

 

 

Reikalavimai teikiamai informacijai asmenims, paskirtiems atsakingais už medžiagos pagal rodiklius pateikimą leidiniui "Aplinkos būklė 2008. Tik faktai"

 

Asmenys, atsakingi už informacijos pagal rodiklius pateikimą leidiniui „Aplinkos būklė 2008. Tik faktai“ teikdami informaciją, privalo:

1. Nurodyti:

     1.1.leidinio skyriaus temą;

     1.2. rodiklio pavadinimą;

     1.3. rengėjo vardą, pavardę, instituciją, pareigas, telefoną, elektroninio pašto adresą;

2. Pateikti:

2.1. rodiklio grafinę iliustraciją (grafiką (.exel formatu), grafike naudotų duomenų lentelę (.exel ir .doc formatais), žemėlapį, schemą (.jpg ir .eps formatais));

2.2. grafiko, žemėlapio, schemos pavadinimą (iki 10 žodžių);

2.3. duomenų lentelės pavadinimą, atitinkantį grafiko pavadinimą;

2.4. grafiko, žemėlapio, schemos duomenų šaltinius (leidinys, duomenų bazė ar kt.);

2.5. nacionalinio rodiklio būklės vertinimą (.doc formatu), susidedantį iš 5–10 sakinių išvados, kurioje įvertinama padėtis atsiskaitomuoju laikotarpiu ir aplinkos būklė palyginta su nustatytais aplinkosaugos politikos tikslais, praėjusių (1–10) metų rezultatais, jei įmanoma – su daugiamečių stebėjimų vidutine verte (1961–1990, 1991–2007), nurodytos galimos pokyčių tendencijos;

2.5.1. regioninių rodiklių būklės vertinimas atskiruose šalies regionuose pateikiamas pagal regionų aplinkos apsaugos departamentų teritorijas. Išdėstoma 5–10 sakinių bendra (t. y. kalbama ne apie būklę kiekviename konkrečiame regione) išvada apie būklę regionuose, pavyzdžiui, pažymimas regionas su geriausia būkle, su blogiausia, bendrai įvertinami likusieji regionai. Įvertinama padėtis atsiskaitomuoju laikotarpiu ir aplinkos būklė palyginta su nustatytais aplinkosaugos politikos tikslais, praėjusių (1–10) metų rezultatais, jei įmanoma – su daugiamečių stebėjimų vidutine verte (1961–1990, 1991–2007), nurodytos galimos pokyčių tendencijos. Regioninių rodiklių būklę atskiruose regionuose galėtų vaizduoti tik paskutinių, atsiskaitomųjų metų grafikas;

2.6. rodiklio būklės raidos vertinimą simboliu:

2.6.1. Šypsenėlė puiku – teigiama aplinkosaugos požiūriu rodiklio raida. Tikslai pasiekti arba bus pasiekti nustatytais terminais;

2.6.2. Šypsenėlė nelabai gerai – aplinkosaugos požiūriu padėtis nei pagerėjo, nei pablogėjo;

2.6.3. Šypsenėlė blogai – neigiama aplinkosaugos požiūriu rodiklio raida. Situacija blogėja, tolstama nuo siekiamų aplinkosauginių tikslų, nepakankamai taikoma aplinkosauginių priemonių, nėra laukiamų rezultatų;

     2.7. nuorodas (bibliografinę informaciją);

     2.8. terminų ir santraukų paaiškinimus.

3. Pagal šio įsakymo 3.2. punktu patvirtintą darbų planą paruoštą informaciją siųsti el.paštu g.liutkevicius@aaa.am.lt.

 

 

Sąrašas Rodiklių ir institucijų, atsakingų už informacijos pateikimą leidiniui ,,Aplinkos būklė 2008. Tik faktai“

 

Rodiklio nr.

Rodiklis

Rodiklio tipas

Atsakinga institucija

1.

KLIMATO ELEMENTŲ POKYČIAI LIETUVOJE

 

 

1.1.

Saulės spindėjimo trukmė (mėnesio, metų, daugiamečiai vidurkiai, tendencija)

B

LHMT

1.2.

Ultravioletinė saulės spinduliuotė (vidutinė, maksimali mėnesio, metų, daugiamečiai vidurkiai, tendencija)

B

LHMT

1.3.

Bendras ozono kiekis (vidutinis mėnesio, metų, daugiamečiai vidurkiai, tendencija)

B

LHMT

1.4.

Oro temperatūra (vidutinė mėnesio, metų, daugiamečiai vidurkiai, tendencija)

B

LHMT

1.5.

Kritulių kiekis (mėnesio, metų, daugiamečiai vidurkiai, tendencija)

B

LHMT

1.6.

Paviršinio vandens nuotėkis (vidutinis mėnesio, metų, daugiamečiai vidurkiai, tendencija), prietaka iš kitų valstybių parodoma atskirai

B

LHMT

1.7.

Vandens ir oro temperatūra Kuršių mariose ir Baltijos jūroje (vidutinė mėnesio, metų, daugiamečiai vidurkiai, tendencijos)

B

JTC

1.8.

Audros (pagal Boforto skalę) Lietuvoje (per mėnesį, metus, daugiamečiai vidurkiai, tendencijos)

B

LHMT

1.9.

Maksimalus vėjo greitis Lietuvos pajūryje (atskirais mėnesiais, daugiamečiai vidurkiai, tendencija)

B

LHMT

2.

ORAS

 

 

2.1.

Foninis atmosferos oro užterštumas

B

AAA

2.2.

Pagrindinių oro teršalų vidutinės metinės koncentracijos labiausiai teršiamose Lietuvos miestų vietose

B

AAA

2.3.

Vidutinės paros KD10 koncentracijos ribinės vertės viršijimai

B

AAA

2.4.

8 val. O3 koncentracijos siektinos vertės viršijimai

B

AAA

2.5.

1 val. NO2 koncentracijos ribinės vertės viršijimai

B

AAA

2.6.

Į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir BVP kaita

Vj

AM AK

2.7.

Pramonės, energetikos ir transporto sektorių išmetamų į atmosferą teršalų kiekio ir BVP kaita

Vj

AM AK

2.8.

Į atmosferą išmetamų pagrindinių teršalų (SO2, NOx, LOJ, KD, CO) kiekis

Ap

AAA

2.8.1.

Į atmosferą išmetamų pagrindinių teršalų (SO2, NOx, LOJ, KD, CO) kiekis atskiruose Lietuvos regionuose

Ap

AAA

2.9.

Nustatyti aplinkos apsaugos pažeidimai atmosferos sektoriuje

Ap

VAAI

2.9.1.

Nustatyti aplinkos apsaugos pažeidimai atmosferos sektoriuje atskiruose Lietuvos regionuose

Ap

VAAI

2.10.

Iš atsinaujinančių išteklių pagamintos elektros energijos ir pirminės energijos kiekis

At

AAA

3.

VANDUO

 

 

3.1.

Upių vandens kokybės atitiktis normoms pagal bendrųjų cheminių parametrų vidutines metines vertes

B

AAA

3.1.1.

Upių vandens kokybės atitiktis normoms pagal bendrųjų cheminių parametrų vidutines metines vertes atskiruose Lietuvos regionuose

B

AAA

3.2.

Upių vandens kokybės atitiktis normoms pagal pavojingų medžiagų vidutines metines koncentracijas

B

AAA

3.3.

Ežerų vandens kokybės atitiktis normoms pagal bendrojo fosforo ir fosfatų vidutines metines koncentracijas

B

AAA

3.4.

Chlorofilo a koncentracijos pokyčiai ežeruose

B

AAA

3.5.

Kuršių marių ir Baltijos jūros priekrantės vandens druskingumas

B

JTC

3.6.

Chlorofilo a koncentracijos pokyčiai Kuršių mariose (vidutinis mėnesio, metų, daugiamečiai vidurkiai)

B

JTC

3.7.

Fitoplanktono kiekis ir biomasė Kuršių mariose (vidutinis mėnesio, metų, daugiamečiai vidurkiai)

B

JTC

3.8.

Biogeninių medžiagų koncentracijos Kuršių mariose ir Baltijos jūroje

B

JTC

3.9.

Naftos angliavandenilių koncentracijos Baltijos jūroje

B

JTC

3.10.

Naftos angliavandenilių ir sunkiųjų metalų vidutinės koncentracijos Baltijos jūros dugno nuosėdose

B

JTC

3.11.

Gruntinio vandens išteklių balansas

B

LGT

3.11.1.

Gruntinio vandens išteklių balansas atskiruose Lietuvos regionuose

B

LGT

3.12.

Požeminio vandens kokybė

B

LGT

3.12.1.

Požeminio vandens kokybė atskiruose Lietuvos regionuose

B

LGT

3.13.

Paviršinio vandens paėmimas ir naudojimas

Ap

AAA

3.13.1.

Paviršinio vandens paėmimas ir naudojimas atskiruose Lietuvos regionuose

Ap

AAA

3.14.

Požeminio vandens paėmimas ir naudojimas

Ap

AAA

3.14.1.

Požeminio vandens paėmimas ir naudojimas atskiruose Lietuvos regionuose

Ap

AAA

3.15.

Iš sutelktosios taršos šaltinių į vandens telkinius patekę teršalų kiekiai

Ap

AAA

3.15.1.

Iš sutelktosios taršos šaltinių į vandens telkinius patekę teršalų kiekiai atskiruose Lietuvos regionuose

Ap

AAA

3.16.

Teršalų prietaka į Kuršių marias

Ap

AAA

3.17.

Nustatyti aplinkos apsaugos pažeidimai vandens sektoriuje

Ap

VAAI

3.17.1.

Nustatyti aplinkos apsaugos pažeidimai vandens sektoriuje atskiruose Lietuvos regionuose

Ap

VAAI

3.18.

Paviršinių nuotekų išvalymas

At

AAA

3.18.1.

Paviršinių nuotekų išvalymas atskiruose Lietuvos regionuose

At

AAA

3.19.

Ūkio, buities ir gamybinių nuotekų išvalymas

At

AAA

3.19.1

Ūkio, buities ir gamybinių nuotekų išvalymas atskiruose Lietuvos regionuose

At

AAA

4.

Atliekos

 

 

4.1.

Surinktas komunalinių atliekų kiekis, tenkantis vienam gyventojui

Ap

AAA

4.2.

Į vidaus rinką išleistų pakuočių kiekis, tenkantis vienam gyventojui

Ap

AAA

4.3.

Surinktas pavojingų atliekų kiekis pagal atskiras jų rūšis

Ap

AAA

4.4.

Aplinkos apsaugos pažeidimai atliekų sektoriuje

Ap

VAAI

4.4.1.

Aplinkos apsaugos pažeidimai atliekų sektoriuje atskiruose Lietuvos regionuose

Ap

VAAI

4.5.

Surinktas gamybinių atliekų kiekis, tenkantis BVP vienetui

Vj

AAA

4.6.

Komunalinių atliekų tvarkymas

At

AAA

4.7.

Pakuočių atliekų tvarkymas

At

AAA

4.8.

Gamybinių atliekų tvarkymas

At

AAA

4.9.

Padangų atliekų tvarkymas

At

AAA

4.10.

Pavojingų atliekų tvarkymas

At

AAA

4.11.

Antrinių žaliavų panaudojimas

At

AAA

5.

Kraštovaizdis IR Biologinė įvairovė

 

 

5.1.

Šalies miškingumas ir miškų plotas

B

AM MD

5.1.1.

Miškingumas ir miškų plotas atskiruose Lietuvos regionuose

B

AM MD

5.2.

Vidutinė medžių lajų defoliacija miškuose

B

AM MD

5.3.

Vilkų gausumas Lietuvoje

B

AAA

5.4.

Invazinių kraujasiurbių upinių mašalų gausumas

B

AAA

5.5.

Lašišinių žuvų populiacijų gausumas

B

AM GAD

5.6.

Verslinių žuvų biomasė ir gausumas Kuršių mariose

B

AAA

5.7.

Verslinių žuvų biomasė ir gausumas Baltijos jūroje

B

AAA

5.8.

Baltijos jūros krantų dinamika

B

JTC

5.9.

Karstiniai procesai Šiaurės Lietuvos karstiniame regione (karstinės denudacijos ir smegduobių skaičiaus dinamika)

B

LGT

5.10.

Miško gaisrų skaičius ir gaisraviečių plotai

Ap

AM MD

5.10.1.

Miško gaisrų skaičius ir gaisraviečių plotai atskiruose Lietuvos regionuose

Ap

AM MD

5.11.

Kirtimų mastas valstybiniuose ir privačiuose miškuose

Ap

AM MD

5.11.1.

Kirtimų mastas valstybiniuose ir privačiuose miškuose atskiruose Lietuvos regionuose

Ap

AM MD

5.12.

Neteisėti kirtimai privačiuose ir valstybiniuose miškuose

Ap

AM MD

5.12.1.

Neteisėti kirtimai privačiuose ir valstybiniuose miškuose atskiruose Lietuvos regionuose

Ap

AM MD

5.13.

Gyvūnijos ir miškų apsaugos reikalavimų pažeidimai

Ap

VAAI

5.13.1.

Gyvūnijos ir miškų apsaugos reikalavimų pažeidimai atskiruose Lietuvos regionuose

Ap

VAAI

5.14.

Savavališkos statybos saugomose teritorijose (išaiškinta, nugriauta, įteisinta, pokyčiai)

Ap

VSTT

5.15.

Kraštovaizdžio apsaugos reikalavimų pažeidimai

Ap

VAAI

5.15.1.

Kraštovaizdžio apsaugos reikalavimų pažeidimai atskiruose Lietuvos regionuose

Ap

VAAI

5.16.

Miškų atkūrimas ir įveisimas

At

AM MD

5.16.1.

Miškų atkūrimas ir įveisimas atskiruose Lietuvos regionuose

At

AM MD

5.17.

Saugomų teritorijų planavimo dokumentų rengimas

At

VSTT

5.18.

Saugomų teritorijų gamtotvarkos planų rengimas

At

VSTT

6.

KompleksiniS POVEIKIS APLINKAI

 

 

6.1.

Ypatingų ekologinių situacijų ir avarijų skaičius

Ap

VAAI

6.1.1.

Ypatingų ekologinių situacijų ir avarijų skaičius atskiruose Lietuvos regionuose

Ap

VAAI

6.2.

Sumokėta mokesčių SAAR programoms ir LAAI fondui

Ap

AM AS

6.3.

Surinkta lėšų AAR programai

Ap

AM FS

6.4.

Sumokėta mokesčių GPAT programai

Ap

AM AS

6.5.

Atlikta atrankų dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai privalomo vertinimo

Vj

AM PAV

6.6.

Priimta sprendimų dėl veiklos leistinumo

Vj

AM PAV

 

SUTRUMPINIMAI:

Ap – aplinkos apkrova; At – atsakas; B – būklė; Vj – veikiančios jėgos.

AAA – Aplinkos apsaugos agentūra; AM AK – Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamentas; AM AS – Aplinkos ministerijos Aplinkos strategijos departamentas; AM FS – Aplinkos ministerijos Finansų skyrius; AM GAD – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamentas; AM MD – Aplinkos ministerijos Miškų departamentas; AM PAV – Aplinkos ministerijos Poveikio aplinkai vertinimo skyrius; JTC – Jūrinių tyrimų centras; LHMT – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos; LGT – Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos; VAAI – Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija; VSTT – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

 

 

     Parsisiųsti pateiktą informaciją: