Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Skelbimo Nr.: 46805
Skelbimo data: 2021-04-06
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8,00
Pareigybės aprašymas:
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
PLANAVIMO IR APRŪPINIMO IŠTEKLIAIS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo - IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus patarėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. sprendimų įgyvendinimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. veiklos planavimas.


III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. strateginio planavimo proceso įgyvendinimas įstaigoje.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. dalyvavimas planuojant ir valdant įstaigos vykdomus projektus.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS


7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

11. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

13. Organizuoja, kartu su kitais įstaigos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant ir nustatyta forma teikia įstaigos metinius veiklos planus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (toliau - Aplinkos ministerija).

14. Rengia Aplinkos ministerijos strateginio veiklos plano projekto rengimui skirtą informaciją apie strateginius tikslus ir programas, vertinimo kriterijus, programų tikslus, uždavinius, priemones ir asignavimus, analizuoja ir apibendrina atitinkamą įstaigos administracijos padalinių parengtą ir pateiktą informaciją, bei teikia nustatyta forma Aplinkos ministerijai.

15. Pagal kompetenciją užtikrina informacijos apie LR Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano veiksmų, Aplinkos ministerijos strateginio veiklos plano programų ir tarpinstitucinių veiklos planų, kuriuose įstaiga dalyvauja, įgyvendinimą surinkimą iš įstaigos administracijos padalinių, įvertina, apibendrina jų pateiktą medžiagą, su Finansų ir turto valdymo skyriumi teikia Aplinkos ministerijai.

16. Dalyvauja planuojant ir valdant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto arba kitų finansinių mechanizmų lėšomis vykdomus projektus.

17. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose strateginio planavimo, projektų valdymo klausimais. 18. Patarėjui pavedus atstovauja skyriui santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis su veiklos sritimi susijusiais klausimais.


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis - ekologija (arba);

19.3. studijų kryptis - biologija (arba);

19.4. studijų kryptis - teisė (arba);

19.5. studijų kryptis - viešasis administravimas (arba); arba:

19.6. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.7. darbo patirties sritis - strateginio planavimo patirtis;

19.8. darbo patirtis srityje - 1 metai;

20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

20.1. kalba - anglų;

20.2. kalbos mokėjimo lygis - B1.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS


21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

21.2. organizuotumas - 3 lygis;

21.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

21.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

21.5. komunikacija - 3 lygis.

22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
 
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Jovita Rupšytė
Telefonas: 8 5 2718216;8 672 86671
El.paštas: jovita.rupsyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
_________