Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos „Kruojos upės dalies valymas ir tvarkymas“ poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos „Kruojos upės dalies valymas ir tvarkymas“ poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė UAB “Pro Bonus“, Žirmūnų g. 139, tel. (8 5) 203 2658, Vilnius.


2. Užsakovas – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Kęstučio g. 4, tel. (8 421) 69 090, Pakruojis.


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Pakruojo tvenkinio ant Kruojos upės valymas ir pakrančių sutvarkymas.

 

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Pakruojo tvenkinys ant Kruojos upės, Pakruojo mieste, Šiaulių apskritis.


5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Pakruojo tvenkinys (kodas: 41050061) yra Pakruojo mieste ant Kruojos upės, tvenkinio plotas – 32,0 ha. Tvenkinio šiaurinė ir pietinė pakrantės yra urbanizuotos, jos ribojasi su Sigutėnų ir Jovarų gyvenvietėmis. Tvenkinio dugnas padengtas dumblu ir jo storis kinta nuo 0,2 iki 0,9 m. Atlikti tvenkinio dumblo tyrimai parodė, kad dumblas neužterštas sunkiaisiais metalais. Planuojama pašalintą iš tvenkinio dumblą panaudoti pažeistų teritorijų rekultyvavimui.
Planuojamos ūkinės veiklos metu planuojama tvenkinį valyti naudojant daugiafunkcinę žemsiurbę „Watermaster Classic“. Šia žemsiurbe planuojama pašalinti apie 85000 m3  perteklinio dumblo. Pašalintas dumblas bus sausinamas už tvenkinio apsaugos juostos įrengtuose dumblo sėsdintuvuose. Sėsdintuvai įrengiami VĮ Pakruojo miškų urėdijos patikėjimo teise valdomuose žemės sklypuose, kurių bendras plotas yra apie 5,0 ha. Supiltas į sėsdintuvus dumblas paliekamas juose žiemos periodui ir galutinai sutvarkomas pavasarį. Taip pat planuojama sutvarkyti Pakruojo tvenkinio pakrantes, kuriose numatoma šalinti priekrantės zonoje esančią perteklinę augmeniją. Pakrančių tvarkymo metu bus kertami menkaverčiai krūmai ir surenkamos šiukšlės. Priekrantės zonos tvarkymo metu iš tvenkinio bus pašalinta perteklinė vandens augmenija, kuri bus išvežama į Pakruojo rajono  žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę. Atlikus darbus pažeisti tvenkinio krantai bus sutvarkomi ir apsėjami daugiametėmis žolėmis.

 

Numatomos neigiamo poveikio aplinkai sumažinimo šios priemonės: darbai numatomi vykdyti ne žuvų neršto metu, t. y. po liepos 1 d.; siekiant  išvengti gyventojų nepasitenkinimo dėl darbų metu sklindančio triukšmo, tvenkinio valymo darbai numatomi vykdyti darbo dienomis, dienos metu.


5.1. Atsižvelgiant į tai, kad planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir nedaro neigiamo poveikio šalia esančioms šio tinklo teritorijoms, planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas - netikslingas.


6.   Pastabos ir pasiūlymai:


6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie atliktą supažindinimą informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą;


6.2. tvenkinio valymo darbų projekte turi būti pateiktos laikinų privažiavimo kelių, pulpos transportavimo į sėsdintuvus, bei vandens išleidimo iš sėsdintuvų schemos.


7.  Pagal pateiktą poveikio aplinkai atrankos medžiagą pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:


7.1. planuojamos ūkinės veiklos vietovėje saugomų teritorijų ar objektų nėra;


7.2. planuojama veikla neturės reikšmingos neigiamos įtakos paviršinio ir požeminio vandens hidrologiniams režimo pokyčiams;


7.3. planuojama veikla neturės neleistinos neigiamos įtakos paviršinio ir požeminio vandens kokybei;


7.4. vykdant planuojamą ūkinę veiklą nesusidarys pavojingos atliekos;


7.5. atlikus planuojamus darbus pagerės Pakruojo tvenkinio rekreacinė būklė.


8.  Priimta atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai, Pakruojo tvenkinio ant Kruojos upės  valymui ir pakrančių sutvarkymui,  poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.