Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos Statkūniškės ežero rekreacijai ir poilsiui skirtų vietų (priekrančių) išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Statkūniškės ežero rekreacijai ir poilsiui skirtų vietų (priekrančių) išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė UAB „Aplinkos inžinierių grupė“, P. Lukšio g. 7, tel. (8 37) 744 364, Vilnius.


2. Užsakovas – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, tel. (8-346) 20 441, Kaišiadorys.


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas –  Statkūniškės ežero rekreacijai ir poilsiui skirtų vietų (priekrančių) išvalymas.


4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Žaslių gyvenvietė, Kaišiadorių r. sav., Kauno apskritis.


5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Statkūniškės ežero plotas 7,9 ha. Planuojamos valyti ežero vietos uždumblėjusios (dumblo sluoksnių storiai siekia 15 – 70 cm), dugnas užaugęs vandens augmenija. Planuojamos ūkinės veiklos vietovėje saugomų teritorijų ar objektų nėra.


Siekiant pagerinti rekreacines sąlygas planuojama išvalyti Statkūniškės ežero dalį (apie 0,55 ha ploto). Ežero valymo darbus planuojama vykdyti ilgastrėliu ekskavatoriumi. Planuojama iškasti apie 2200 m3 dumblo. Iškastą dumblą planuojama sandėliuoti už vandens telkinio apsaugos juostos įrengtuose laikinuose dumblo sėsdintuvuose. Atlikti ežero dumblo tyrimų rezultatai parodė, kad dumblas neužterštas sunkiaisiais metalais. Galutinis dumblo panaudojimo ir sutvarkymo aprašymas bus pateiktas techniniame projekte.


6. Pastabos ir pasiūlymai:


6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie paskelbtą atrankos išvadą miesto ar rajono spaudoje, respublikinėje spaudoje ir savivaldybės skelbimų lentoje, informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą;


6.2. prašome nustatyta tvarka parengti techninį projektą, kuriame turi būti aplinkosaugos dalis, atitinkanti STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkosaugos dalis“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675) reikalavimus.


7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:


7.1. planuojamos ūkinės veiklos vietovėje saugomų teritorijų ar objektų nėra;


7.2. planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys pavojingų atliekų;


7.3. atlikus planuojamus darbus pagerės Statkūniškės ežero rekreacinės sąlygos.


8. Priimta atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai, Statkūniškės ežero rekreacijai ir poilsiui skirtų vietų (priekrančių) išvalymui, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.