Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos Šakių tvenkinio ekologinės būklės gerinimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Šakių tvenkinio ekologinės būklės gerinimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, tel. (8 345) 60 750, faks. (8 345) 60 200, Šakiai.
2. Užsakovas - Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, tel. (8 345) 60 750, faks. (8 345) 60 200, Šakiai.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas –  Šakių tvenkinio ekologinės būklės gerinimas.
4.  Planuojamos ūkinės veiklos vieta –  Šakių miestas, Marijampolės apskritis.
5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Šakių tvenkinys (plotas 4,81 ha) įrengtas ant bevardžio upelio, apaugęs žoline augalija, dumblo sluoksnių storiai siekia 25 -  40 cm, vasaros metu šalia tvenkinio juntamas specifinis kvapas. Planuojama veikla nepatenka į saugomas teritorijas.

 

Planuojama pažeminti Šakių tvenkinio vandens lygį ir su ekskavatoriumi išvalyti tvenkinį, iškasant susikaupusį dumblą, žolinę augaliją. Iš vandens telkinio planuojama iškasti apie 9600 m3 dumblo. Atlikti dumblo kokybės tyrimai parodė, kad tvenkinyje susikaupęs dumblas neužterštas sunkiaisiais  metalais. Dalį iškasto dumblo numatoma panaudoti šalia tvenkinio esančios užpelkėjusios teritorijos sutvarkymui, likusią dalį išvežti į sąvartyną.


Atlikus planuojamus darbus pagerės planuojamo valyti tvenkinio rekreacinės sąlygos.

 

6.   Pastabos ir pasiūlymai:

 

6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472) nustatyta tvarka ir apie paskelbtą atrankos išvadą miesto ar rajono spaudoje ir savivaldybės skelbimų lentoje, informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą;

 

6.2. prašome nustatyta tvarka parengti techninį projektą, kuriame turi būti aplinkosaugos dalis, atitinkanti STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkosaugos dalis“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675) reikalavimus.


7.  Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:

 

7.1. planuojamos ūkinės veiklos vietovėje saugomų teritorijų ar objektų nėra;

 

7.2. planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys fizikinių ir biologinių teršalų;

 

7.3. atlikus planuojamus darbus pagerės planuojamo valyti tvenkinio rekreacinės sąlygos;

 

7.4. planuojama ūkinė veikla visuomenės nepasitenkinimo nesukels.


8.  Priimta atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai, Šakių tvenkinio ekologinės būklės gerinimas Šakių mieste, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.