Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos Paplovinio ežero išvalymo ir pakrančių gamtosauginio sutvarkymo galimybių

 

Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos Paplovinio ežero išvalymo ir pakrančių gamtosauginio sutvarkymo galimybių

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) – Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Laisvės al. 70,  tel. (8 386) 52 096, faks. (8 386) 53 148, Ignalina.


2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Paplovinio ežero išvalymas ir pakrančių gamtosauginis sutvarkymas.


3. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“, Galvydžio g. 3, tel. (8 5) 27 45491, faks. (8 5) 27 45491, Vilnius.


4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Ignalinos miestas.


5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.


Paplovinio ežeras (plotas 11,6 ha) ribojasi su šiaurine Ignalinos miesto dalimi, vidutinis ežero gylis 7,78 m.  Įvertinus esamą Paplovinio ežero būklę nustatyta, kad ežere vykta eutofikacijos procesai, sumažėjęs vandens skaidrumas (vasara skaidrumas pagal Secchi diską siekia apie 1,2 - 1,5 m). Ežeras paveiktas praeities taršos. Praeityje dalis teršalų patekdavo į ežerą su lietaus nuotekomis, kurios anksčiau buvo išleidžiamos nevalytos arba patekdavo tiesiogiai nuo gatvių.
Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į saugomas teritorijas.

Siekiant pagerinti Paplovinio ežero ekologinę būklę bei vandens kokybę, planuojama atlikti uždumblėjusios ežero rytinės dalies (apie 2,5 ha ploto) valymą iškasant susikaupusį dumblą. Dumblą planuojama išsiurbti žemsiurbe. Išsiurbtas dumblas bus transportuojamas pulpovamzdžiais į šalia ežero, už vandens telkinio pakrantės apsaugos juostos numatomus įrengti laikinus dumblo sėsdintuvus. Iš viso numatoma išsiurbti apie  43500 m3 dumblo. Atlikti ežero dumblo tyrimai parodė, kad dumblas neužterštas sunkiaisiais metalais, tačiau dumblas užterštas naftos produktais (naftos produktų kiekis dumble siekia iki 850 mg/kg). Kadangi ežero dumblas nėra užterštas sunkiaisiais metalais, todėl išvalius naftos produktais užterštą dumblą, galima panaudoti miesto vejų bei želdynų formavimui, karjerų bei sąvartynų rekultivavimui.

Išvalius ežero rytinę dalį nuo susikaupusio dumblo, numatoma tvarkyti rytinę pakrantę iškertant augančius menkaverčius krūmynus, po vegetacijos sezono nušienaujant pievą bei dalį ežere vešinčių helofitų (daugiausia nendrių) juostą.


6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti aprašymas:


6.1. siekiant išsaugoti vandens paukščių buveines bei tipišką natūralių Aukštaitijos ežerų kraštovaizdį, techniniame Paplovinio ežero išvalymo projekte būtina numatyti, kad dalis nendrių sąžalynų bus paliekama (nešienaujama).


7.  Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:


7.1. Utenos apskrities viršininko administracija 2010 m. birželio 18 d. raštu Nr. (1.50)-6-765 pritarė PAV ataskaitai;


7.2. Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Ignalinos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 2010 m. birželio 8 d. raštu Nr. 3-2-64 pritarė PAV ataskaitai;


7.3. Utenos visuomenės sveikatos centro Ignalinos skyrius 2010 m. birželio 14 d. raštu Nr. HEP-3 pritarė PAV ataskaitai;


7.4. Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Utenos teritorinis padalinys 2010 m. birželio 17 d. raštu Nr. (13.3)-2U-297 pritarė PAV ataskaitai;


7.5. Ignalinos rajono savivaldybės administracija 2010 m. birželio 17 d. raštu Nr. R2-890-3.23 pritarė PAV ataskaitai.


8. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas.

 

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos viešą supažindinimą su visuomene 2010 m. gegužės 14 d. buvo paskelbta rajoniniame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ ir 2010 m. gegužės 17 d.  respublikiniame laikraštyje „Lietuvos Žinios“.
Planuojamos ūkinės veiklos viešas supažindinimas su visuomene įvyko 2010 m. birželio 1 d., 17,00 val., Ignalinos rajono savivaldybėje, Laisvės a. 70, Ignalina. Į viešą supažindinimą su planuojama ūkine veikla neatvyko nei vienas visuomenės atstovas.


9. Tarpvalstybinės konsultacijos – planuojamai ūkinei veiklai nėra taikomos tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procedūros.


10. Sprendime nustatytos sąlygos:


10.1. nustatyta tvarka parengti statinio projektą, kuriame turi būti aplinkosaugos dalis, atitinkanti STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkosaugos dalis“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675) reikalavimus;


10.2.  su priimtu sprendimu supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka;


10.3. Paplovinio ežero išvalymo ir pakrančių gamtosauginio sutvarkymo techniniame projekte pateikti planuojamo iškasti dumblo galutinio sutvarkymo aprašymą.


10.4. neigiamo poveikio aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti taikyti 6 punkte išdėstytas priemones.

 

11. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:


11.1. planuojamų darbų metu bus iškastas iš Paplovinio ežero rytinės dalies naftos produktais užterštas dumblas;

 

11.2. planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys fizikinių ir biologinių teršalų;

 

11.3. planuojamos ūkinės veiklos vietovė nepatenka į „Natura 2000 teritorijas“.

 

11.4. atlikus planuojamus darbus pagerės Paplovinio ežero rekreacinės sąlygos.

 

12. Sprendimo pobūdis:

 

Planuojama ūkinė veikla – Paplovinio ežero išvalymas ir pakrančių gamtosauginis sutvarkymas, poveikio aplinkai požiūriu leistina pagal PAV ataskaitą ir įvykdžius šio sprendimo 10 punkto pastabas.