Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Vilniuje)

 

Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Vilniuje)

 

Skelbimo nr.:

44994

Skelbimo data:

2020-08-12

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Aplinkos apsaugos agentūra

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos:

Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)Pareiginės algos koeficientas:

7.10

Darbo vieta (miestas):

Vilnius

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus

2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. AV-135


 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS

KLIMATO KAITOS SKYRIUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. stebėsena ir analizė.

 

III SKYRIUS PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. Prognozuojamo ir išmetamo į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau - ŠESD)ŠESD kiekio vertinimas ir apskaita.

 

IV SKYRIUS FUNKCIJOS

 

5. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

9. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

13. Atlieka duomenų, skaičiavimų ir informacijos atliekų sektoriaus išmetamų ŠESD kokybės kontrolę ir pildo kokybės kontrolės protokolus..

14. Atlieka nacionalinių ŠESD duomenų analizę ir vertinimą ir rengia išvadas apie prognozuojamą ŠESD kiekį atliekų sektoriuje.

15. Archyvuoja nacionalinei ŠESD apskaitos ataskaitai parengti reikalingus dokumentus, duomenis, skaičiavimų bylas, kasmetinių peržiūrų medžiagą, susijusią su atliekų sektoriumi..

16. Rengia kompleksinę informaciją, t. y. nustato didžiausią įtaką išmetamų ŠESD kiekiui turinčias veiklos kategorijas, paskaičiuoja bendrąsias ŠESD kiekio apskaitos ataskaitos paklaidas..

 

V SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis - aplinkotyra (arba);

17.3. studijų kryptis - aplinkos inžinerija (arba);

17.4. studijų kryptis - ekologija (arba);

17.5. darbo patirtis srityje - nereikalaujama;

17.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė - nereikalaujama.

arba:

17.7. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.8. darbo patirties sritis - aplinkos apsaugos srities patirtis;

17.9. darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;

17.10. vadovaujamo darbo patirties trukmė - nereikalaujama.

 

18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

18.1. kalba - anglų;

18.2. kalbos mokėjimo lygis - B2.

 

19. Atitikimas kitiems reikalavimams:

19.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

VI SKYRIUS KOMPETENCIJOS

 

20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

20.1. komunikacija - 3 lygis;

20.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

20.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

20.4. organizuotumas - 3 lygis;

20.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.

21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

 

Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)


Informacija apie įstaigą:

Darbo vieta Vilniuje

Vertinimo metodai:

Nenustatyta

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos:

Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė:

Vaiva Minkevičienė

Telefonas:

8 5 2196811

El. paštas:

vaiva.minkeviciene@vtd.lt

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2