Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos tyrimų departamento Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Vilniuje, pareiginės algos koeficientas 7,8)

 

Aplinkos tyrimų departamento Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Vilniuje, pareiginės algos koeficientas 7,8)

 

Skelbimo nr.: 44367

Skelbimo data:

Dokumentai priimami iki:

2020-05-04

2020-05-18

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Aplinkos tyrimų departamento Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.80

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. AV-143
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. AV-257
redakcija)

APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO
CHEMINIŲ TYRIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (ATD 2-12T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos tyrimų departamento Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Aplinkos tyrimų departamento (toliau - Departamentas) Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus valstybinio aplinkos monitoringo ir ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo srityse, rengti kokybės vadybos sistemos dokumentus pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiosiose veiklos srityse - valstybinis aplinkos monitoringas, aplinkos elementų ir išleidžiamų/išmetamų teršalų tyrimų atlikimas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą chemijos studijų krypties, arba medžiagų technologijos studijų krypties, arba chemijos inžinerijos studijų krypties;
4.2. turėti vienerių metų darbo patirtį cheminių tyrimų laboratorijoje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos monitoringą, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais;
4.4. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
4.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. atlieka pavojingų teršiančių medžiagų tyrimus aplinkos elementų mėginiuose, taikant cheminius tyrimų metodus pagal valstybinio monitoringo metinius planus;
5.2. pagal kompetenciją tiria aplinkos elementų (oro, vandens, dirvožemio ir kt.) užterštumą ir taršą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme nurodytų įvykių, ekstremalių įvykių, ekstremalių situacijų ar didelių pramoninių avarijų, kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
5.3. atlieka aplinkos elementų ir išleidžiamų/išmetamų teršalų tyrimus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais;
5.4. pagal kompetenciją vertina laboratorijų, siekiančių gauti leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, pateiktus dokumentus bei vykdo šių laboratorijų veiklos kontrolę;
5.5. pagal kompetenciją rengia standartines veiklos procedūras, instrukcijas ir kitą dokumentaciją standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų įgyvendinimui bei aplinkos elementų (oras, vanduo, dirvožemis ir kt.) cheminių tyrimų metodines rekomendacijas;
5.6. vykdo skyriuje esančių įrenginių/matavimo priemonių apskaitą, techninę ir metrologinę priežiūrą, koordinuoja įrenginių/ matavimo priemonių metrologinės patikros/ kalibravimo/ atestavimo/ matavimų sieties darbų atlikimą; vykdo skyriuje atliekamų techninių įrašų priežiūrą;
5.7. užtikrina atliekamų tyrimų/matavimų kokybę, vykdant vidinį kokybės valdymą ir dalyvaujant tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose tyrimuose;
5.8. atlieka kokybės sistemos auditus Departamente;
5.9. teisės aktų nustatyta tvarka teikia atliktų tyrimų duomenis į informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema" (IS „AIVIKS");
5.10. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų;
5.11. diegia aplinkos teršalų cheminius tyrimų metodus, atitinkančius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;
5.12. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, įgyvendinant ir koordinuojant programas ir projektus valstybinio aplinkos monitoringo ir gamtinės aplinkos tyrimų srityse;
5.13. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
_____________________


Susipažinau
________________________
(parašas)
________________________
(vardas, pavardė)
________________________
(data)

Informacija apie įstaigą: Darbo vieta Vilniuje
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Irena Bruzgienė
Telefonas: 8 5 2196839
El. paštas: irena.bruzgiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2