Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Keisis cheminių medžiagų klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reikalavimai

 

Keisis cheminių medžiagų klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reikalavimai

2008 m. gruodžio 16 d. buvo pasirašytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH reglamentą), taip vadinamas GHS reglamentas

 

2008 m. gruodžio 16 d. buvo pasirašytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH reglamentą), taip vadinamas GHS reglamentas. Jis yra paskelbtas Europos Sąjungos oficialiąjame leidinyje Nr. L353, 51 tome, 2008 m. gruodžio 31 d.:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:353:SOM:LT:HTML


Šio reglamento tikslas – užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą, taip pat laisvą cheminių medžiagų, mišinių ir gaminių judėjimą:

     a) suderinant cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo kriterijus bei pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių ženklinimo ir pakavimo taisykles;

     b) nustatant įpareigojimą:
         i) gamintojams, importuotojams ir tolesniems naudotojams – klasifikuoti rinkai tiekiamas chemines medžiagas ir mišinius;

         ii) tiekėjams – ženklinti ir pakuoti rinkai tiekiamas chemines medžiagas ir mišinius;
        iii) gamintojams, gaminių gamintojams ir importuotojams – klasifikuoti tas chemines medžiagas, kurios rinkai netiekiamos, tačiau kurias būtina registruoti arba apie jas pranešti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006;

     c) nustatant įpareigojimą cheminių medžiagų gamintojams ir importuotojams pranešti Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) apie tokias klasifikacijas ir etiketės elementus, kurių dar nebuvo pateikta registruojant chemines medžiagas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.

Šis reglamentas įsigalios dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, t.y. 2009 m. sausio 20 d.


Patį reglamentą sudaro 7 antraštinės dalys (62 straipsniai):

     I - Bendro pobūdžio klausimai, kur yra pateikiamas šio reglamento tikslas, taikymo sritis, nurodoma kam jis nėra taikomas, pateikiami sąvokų apibrėžimai, numatomos pareigos tiekimo grandinės dalyviams;

     II - Pavojingumo klasifikacija, kurioje kalbama apie prienamos informacijos nagrinėjimą, naujos informacijos generavimą bei jos vertinimą, taipogi apie cheminių medžiagų bei mišinių klasifikavimą;

     III - Pranešimas apie pavojų naudojant ženklinimą - čia kalbama apie etiketės turinį, alternatyvių cheminių pavadinimų naudojimą, informacijos išdėstymą bei jos atnaujinimą;

 

     IV - Pakuotė, kurioje numatyti pakavimo reikalavimai;

     V - Cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo derinimas bei klasifikavimo ir ženklinimo inventorius, kur kalbama apie klasifikavimo ir ženklinimo derinimo tvarką bei klasifikavimo bei ženklinimo inventorių- duomenų bazę, kurią prižiūrės Euopos cheminių medžiagų agentūra (ECHA);

     VI - Kompetentingos institucijos ir vykdymo užtikrinimas;

     VII - Bendrosios ir baigiamosios nuostatos, kur yra reglamentuojama reklama, informacijos apsauga, taip pat išdėstomi direktyvų 67/548/EEB ir 1999/45/EB bei Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 pakeitimai.


Taip pat reglamentas turi 7 priedus:

  • I priedas - Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimai, kuriame yra 5 dalys (Klasifikavimo ir ženklinimo bendrieji principai, Fiziniai pavojai, Pavojai sveikatai, Pavojai aplinkai, Papildoma ES pavojaus klasė (pavojinga ozono sluoksniui);
  • II priedas - Specialiosios tam tikrų cheminių medžiagų ir mišinių ženklinimo ir pakavimo taisyklės. (Papildoma informacija apie pavojų, Specialiosios taisyklės, taikomos tam tikrų mišinių papildomiems etikečių elementams, Specialiosios pakavimo taisyklės, Specialiosios augalų apsaugos produktų ženklinimo taisyklės, Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių sąrašas, kuriam taikoma 29 straipsnio 3 dalis);
  • III priedas - Pavojingumo frazių sąrašas, papildoma informacija apie pavojų ir ženklinimo etiketėse pateikiama informacija (Pavojingumo frazės, Papildoma informacija apie pavojų);
  • IV priedas - Atsargumo frazių sąrašas (Atsargumo frazių atrankos kriterijai, Atsargumo frazės);
  • V priedas - Pavojaus piktogramos (Fizinis pavojus, Pavojai sveikatai, Pavojai aplinkai)
  • VI priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų suderinta klasifikacija ir ženklinimas ( Suderintų klasifikacijų ir ženklinimo sąrašas, Duomenų rinkiniai, skirti suderintai klasifikacijai ir ženklinimui, Suderintos klasifikacijos ir ženklinimo lentelės)
  • VII priedas - Klasifikacijos pagal Direktyvą 67/548/EEB vertimo į klasifikaciją pagal šį reglamentą lentelė.


Šis reglamentas bus taikomas ne visas iš karto, o dalimis. II antraštinė dalis (Pavojingumo klasifikacija), III antraštinė dalis (Pranešimas apie pavojų naudojant ženklinimą) ir IV antraštinė dalis (Pakuotė) turės skirtingą įsigaliojimo datą- medžiagoms šios atraštinės dalys bus taikomos nuo 2010 m. gruodžio 1 d., o mišiniams- nuo 2015 m. birželio 1 d.

Informaciją parengė Cheminių medžiagų departamento Rizikos vertinimo skyriaus vyr. specialistas Sigitas Beržinskas (tel./fax. 8(5) 2126098, s.berzinskas@aaa.am.lt).