Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > 2012 m. birželio 12 – 15 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika), tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau – ECHA) organizuojamame 21-mame Rizikos vertinimo komiteto (toliau – RVK) susitikime

 

2012 m. birželio 12 – 15 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika), tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau – ECHA) organizuojamame 21-mame Rizikos vertinimo komiteto (toliau – RVK) susitikime

2012 m. birželio 12 – 15 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika) vyks 21-mas RVK, įsteigto vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, susitikimas. Rizikos vertinimo komitetas, atsakingas už Europos cheminių medžiagų agentūros nuomonės apie įvertinimus, paraiškas autorizacijai gauti, siūlomus apribojimus, pasiūlymus dėl klasifikavimo ir ženklinimo pagal REACH reglamento XI antraštinę dalį ir kitus klausimus, kylančius taikant šį reglamentą ir susijusius su rizika žmonių sveikatai ar aplinkai, parengimą.


RVK susitikime bus svarstomi administraciniai klausimai susiję su Rizikos vertinimo komiteto veikla. Susitikimo metu pranešėjai (ang. rapporteur and co-rapporteurs) nagrinėjantys pateiktas dokumentacijas dėl cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo bei siūlomų apribojimų pristatys RVK nuomones dėl atitinkamų cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo bei siūlomų apribojimų. Susitikime taipogi bus aptariami klausimai susiję su cheminių medžiagų autorizacija.