Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Gylienė
Telefonas: 8 5 271 7561
El. paštas: migle.gyliene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

Skelbimo nr.:

43250

Skelbimo data:

Dokumentai priimami iki:

2019-12-27

2020-01-13

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.50

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. AV-152
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. AV-246
redakcija)


PLANAVIMO IR APRŪPINIMO IŠTEKLIAIS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (S1-8T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) strateginio planavimo ir projektų valdymo procesų vykdymą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiosiose veiklos srityse - projektų valdymo, strateginio planavimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą vadybos studijų krypties, ar verslo studijų krypties, ar viešojo administravimo studijų krypties, ar ekonomikos studijų krypties, ar politikos mokslų studijų krypties, ar teisės studijų krypties, ar biologijos studijų krypties, ar ekologijos studijų krypties, ar aplinkotyros studijų krypties, ar aplinkos inžinerijos studijų krypties;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginį planavimą, viešuosius pirkimus, Europos Sąjungos (toliau - ES) fondų paramos planavimą, valdymą ir administravimą, su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais ES paramos teikimą, būti susipažinusiam su Agentūros nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
4.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. renka, sistemina, apibendrina ir teikia Skyriaus patarėjui, atsakingam už Skyriaus uždavinių įgyvendinimą strateginio planavimo ir projektų valdymo srityse, informaciją apie Agentūros metinius veiklos planus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos strateginio veiklos plano programų ir tarpinstitucinių veiklos planų, kuriuose Agentūra dalyvauja, įgyvendinimą;
5.2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant teisės aktus, Agentūros sprendimus, teikia pastabas ir pasiūlymus kitų institucijų rengiamiems teisės aktų projektams strateginio planavimo ir projektų valdymo srityse;
5.3. organizuoja, kartu su kitais Agentūros administracijos padaliniais dalyvauja rengiant ir nustatyta forma teikia Agentūros metinius veiklos planus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai;
5.4. pagal kompetenciją užtikrina savalaikį informacijos apie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos strateginio veiklos plano programų ir tarpinstitucinių veiklos planų, kuriuose Agentūra dalyvauja, įgyvendinimą surinkimą iš Agentūros administracijos padalinių, įvertina ir apibendrina Agentūros administracijos padalinių pateiktą medžiagą bei kartu su Agentūros Finansų ir turto valdymo skyriumi teikia nustatyta forma Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai;
5.5. pagal kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto arba kitų finansinių mechanizmų lėšomis vykdomų projektų valdyme;
5.6. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose projektų valdymo, strateginio planavimo klausimais;
5.7. pagal kompetenciją teikia konsultacijas metinio veiklos plano rengimo, informacijos apie strateginio veiklos plano programų ir tarpinstitucinių veiklos planų įgyvendinimą rengimo klausimais Agentūros administracijos padaliniams;
5.8. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus patarėjui, atsakingam už Skyriaus uždavinių įgyvendinimą strateginio planavimo ir projektų valdymo srityse.
_______________________Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)