Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos tyrimų departamento Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,8; darbo vieta Vilniuje)

 

Aplinkos tyrimų departamento Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,8; darbo vieta Vilniuje)

 

Skelbimo nr.: 45827

Skelbimo data:

Galioja iki:

2020-11-17

2020-12-01

Konkursą inicijuojanti įstaig: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Aplinkos tyrimų departamento Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.80
Darbo vieta (miestas): Vilnius

 

Pareigybės aprašymas:

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO
CHEMINIŲ TYRIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. stebėsena ir analizė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. veiklos planavimas;

4.2. priežiūra ir kontrolė.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. valstybinio aplinkos monitoringo vykdymas bei aplinkos elementų ir išleidžiamų/išmetamų teršalų tyrimų atlikimas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 diegimas ir palaikymas;

6.2. ūkio subjektų, atliekančių aplinkos taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų tyrimus, veiklos priežiūra.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

8. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

9. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

11. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

13. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

14. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

15. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

16. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

17. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

18. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

20. Užtikrina atliekamų tyrimų/matavimų kokybę, vykdant vidinį kokybės valdymą ir dalyvaujant tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose tyrimuose.

21. Atlieka teršiančių medžiagų tyrimus pagal Valstybinio aplinkos monitoringo planus ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais, tiria aplinkos elementų užterštumą Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme nurodytų įvykių, ekstremalių įvykių, ekstremalių situacijų, kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

22. Registruoja gautus mėginius, savalaikiai paskirsto mėginius tyrimams atlikti, organizuoja atliktų tyrimų/matavimų rezultatų surinkimą, rengia tyrimų/matavimų rezultatų protokolus..

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2. studijų kryptis - chemija (arba);

23.3. studijų kryptis - chemijos inžinerija (arba);

23.4. studijų kryptis - biochemija (arba); arba:

23.5. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.6. darbo patirties sritis - laboratorinio darbo patirtis ;

23.7. darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;

24. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

24.1. kalba - anglų arba vokiečių;

24.2. kalbos mokėjimo lygis - B1.

25. Atitikimas kitiems reikalavimams:

25.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

26. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

26.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

26.2. organizuotumas - 3 lygis;

26.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

26.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

26.5. komunikacija - 3 lygis.

27. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

27.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

28. Profesinė kompetencija:

28.1. veiklos planavimas - 3 lygis.

 

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 


Informacija apie įstaigą: Darbo vieta Vilniuje
Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Dagnė Padegimė
Telefonas: 8 5 2718248
El. paštas: dagne.padegime@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2