Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos regioninės reikšmės geležinkelio linijų Lentvaris – Marcinkonys V. S. Su Baltarusija, Senieji Trakai – Trakai rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos regioninės reikšmės geležinkelio linijų Lentvaris – Marcinkonys V. S. Su Baltarusija, Senieji Trakai – Trakai rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė UAB „Kelvista“, Ukmergės g. 283, Vilnius, tel. (8 5) 210 8745.


2. Užsakovas – AB „Lietuvos Geležinkeliai“, Geležinkelių infrastruktūros direkcija, Mindaugo g. 12/14, tel. (8 5) 269 3353, Vilnius, LT-03603.


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – „Regioninės reikšmės geležinkelio linijų Lentvaris – Marcinkonys Valstybės siena (toliau – V. S.) su Baltarusija, Senieji Trakai – Trakai rekonstrukcija“. Informacijoje apie geležinkelio linijų rekonstrukciją pateikiami duomenys svarbūs ir šių geležinkelio linijų tolesnei eksploatacijai.


4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – geležinkelio ruožai Lentvaris – Marcinkonys V. S. su Baltarusija, Senieji Trakai – Trakai, Trakų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis ir Varėnos rajono savivaldybė, Alytaus apskritis.


5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:


Lentvario – Marcinkonių – V. S. su Baltarusija vienkelio (dvikelis nuo Lentvario iki senųjų Trakų) geležinkelio ruožo (0,00 – 98,7 km) rekonstrukcija atliekama siekiant užtikrinti tolimesnį saugų eismą. Visi rekonstrukcijos darbai planuojami esamos geležinkelio linijos ribose, naujos geležinkelio linijos atkarpos nebus tiesiamos, taip pat nebus keičiamos esamos linijų kreivės. Visi rekonstrukcijos darbai bus susiję tik su esamų linijų viršutinės kelio konstrukcijos atnaujinimu bei ardymu (balasto, pabėgių ir bėgių keitimas bei ardymas), esamų griovių, drenažo, pervažų tarpukelių peronų atnaujinimu. Viršutinės kelio konstrukcijos keitimas (įskaitant iešmus ir balastą) vykdomas keičiant esamus bėgius į UIC60 arba R65 bėgius, g/b pabėgius ir skaldą iki Marcinkonių st. (išskyrus Lentvario st., tarpstotyje Lentvaris – Senieji Trakai I-ą kelią ir Senųjų Trakų st.). Numatomas atkarpos Marcinkonys – V. S. su Baltarusija demontavimas. Atliekami žemės darbai: esamų griovių atnaujinimas, griovių valymas ir drenažo sistemos paviršiniam vandeniui surinkti įrengimas. Planuojamas 2 pervažų g/b plokščių keitimas, 1 tarpukelio perono atnaujinimas (Varėnos st.) ir 1 priestočio perono atnaujinimas (Marcinkonių st.). Numatoma įrengti Matuizų stoties naują tarnybinį pastatą, pagal 2005 m. projektą ir atlikti Varėnos stotyje esamo stoties pastato rekonstrukciją, pagal 2006 m projektą. Planuojama tiltą 80+393 pakeisti metaline gofruota pralaida, sustiprinti vagas esamų pralaidų prieigose. Planuojama atnaujinti Matuizų ir Varėnos stočių pastatus, rekonstruoti eismo valdymo ir signalizacijos, elektros tiekimo, apšvietimo, ryšių sistemas. Po rekonstrukcijos planuojamas traukinių greitis – 80 km/val.


Linija Senieji Trakai – Trakai. Geležinkelio linijos ruožas: Senųjų Trakų geležinkelio stotis – Trakų geležinkelio stotis (0,00 – 3,4 km). Siekiant užtikrinti tolimesnį saugų eismą, planuojami linijos rekonstrukcijos darbai. Visi darbai bus vykdomi esamos geležinkelio linijos ribose. Naujos geležinkelio linijos atkarpos nebus įrengiamos, taip pat nebus keičiamos esamos linijų kreivės. Visi kelio rekonstrukcijos darbai bus susiję su esamų linijų viršutinės kelio konstrukcijos atnaujinimo bei ardymo (balasto, pabėgių ir bėgių keitimas bei ardymas), esamų griovių atnaujinimo darbais. Rekonstruojant geležinkelio liniją, planuojama rekonstruoti eismo valdymo ir signalizacijos sistemas. Bus atliekamas viršutinės kelio konstrukcijos keitimas (įskaitant iešmus ir balastą) į UIC60 arba R65 bėgius, g/b pabėgius ir skaldą, vykdomas esamų griovių atnaujinimas. Keičiant kelio viršutinę konstrukciją atliekamas bėgių grandinių įrenginių atjungimas ir prijungimas. Elektros tiekimas, iešmų šildymo sistemos, apšvietimas, ryšiai lieka esamoje situacijoje. Po rekonstrukcijos planuojamas traukinių greitis – 40 km/val.


Vykdant geležinkelio linijos rekonstrukcijos darbus planuojama, kad susidarys statybinės atliekos. Statybos metu susidarysiančių atliekų kiekiai preliminariai paskaičiuoti vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis. Visos statybinės atliekos bus atiduodamos atliekų tvarkytojams (įmonėms ar kitiems juridiniams asmenims), kurie tvarko atliekas pagal Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus. Keičiamą skaldos balastą numatoma pakartotinai panaudoti kelių statybos darbuose. Kadangi esama skalda gali būti užteršta naftos produktais, skaldos užterštumui nustatyti numatoma atlikti tyrimus. Skaldos valymas objekto teritorijoje neplanuojamas. Nustačius, kad skalda užteršta, skalda perduodama užterštos skaldos valymo paslaugas teikiančiai licencijuotai įmonei. Skalda bus valoma vadovaujantis 2009 m. lapkričio 17 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ patvirtinimo“. Skaldos valymą numatoma atlikti ex-situ metodu, kai užteršta terpė yra išimama (geležinkelio rekonstrukcijos atveju pakraunama į platformas ir išvežama) ir valoma įrengtose valymo aikštelėse ar specialiuose įrenginiuose. Skaldą numatoma valyti įrengtose valymo aikštelėse su nuotekų valymo įrenginiais, specialiais valikliais, aukšto slėgio karšto vandens (50-600) srove bei panaudojant naftos produktus skaidančias bakterijas.


Linijos rekonstrukcijos darbų pradžia planuojama 2014 m. gegužės mėn., darbų pabaiga – 2016 m. lapkričio mėn. Darbų organizavimas geležinkelio linijos atkarpose, patenkančiose į saugomas teritorijas, bus vykdomas atsižvelgiant į saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus.


Planuojama, kad pavojingos (sprogstamos, degios, dirginančios, kenksmingos, toksiškos, kancerogenininės, ėsdinančios, infekcinės, teratogenininės, mutagenininės ir kt.) medžiagos statybos ir eksploatacijos metu naudojamos nebus. Radioaktyviosios medžiagos statybos ir eksploatacijos metu naudojamos ir saugomos nebus. Vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios (elektromagnetinės) spinduliuotės susidarymas neprognozuojamas. Rekonstrukcijos darbų laikotarpiu, naudojant tokią techniką, kaip generatoriai, kompresoriai, pneumatiniai plaktukai, vibro plokštės ir kt. geležinkelių tiesimo mašinas, prognozuojamas padidintas triukšmas ir poveikis aplinkinių teritorijų gyventojams. Geležinkelio linijos eksploatacijos laikotarpiu taip pat prognozuojamas triukšmas. Triukšmo poveikiui gyvenamosiose teritorijose rekonstrukcijos laikotarpiu sumažinti numatoma naudoti laikinas triukšmo užtvaras, nedirbti naktimis ir šventinėmis dienomis. Sumažinant geležinkelio linijos triukšmą eksploatacijos metu, šalia gyvenamųjų teritorijų planuojama naudoti ilgabėgius. Taip pat numatoma įrengti triukšmą ribojančias sieneles ar žemės pylimus, pakeisti šalia geležinkelio linijos esančių gyvenamųjų namų senus langus.


Eksploataciniu geležinkelio linijos laikotarpiu planuojama, kad nagrinėjamoje teritorijoje bus sudarytos sąlygos mažėti avarijoms, vežamų pavojingų medžiagų išsiliejimams, kitoms ekstremalioms situacijoms. Rekonstravus geležinkelio pervažas, bus prisidėta prie avaringumo lygio mažinimo.


5.1. Planuojama ūkinė veikla patenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ Buveinių apsaugai svarbias teritorijas, kurioms buvo atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo įvertinimas. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2011 m. kovo 8 d. priėmė išvadą Nr. V3-7.16-396, kad planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas negali daryti reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.


6. Pastabos ir pasiūlymai:


6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie atliktą supažindinimą informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą;


6.2. nustatyta tvarka parengti techninį projektą, kuriame turi būti aplinkos apsaugos dalis, atitinkanti STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis“ (Žin., 2004, 50-1675) reikalavimus;


6.3. siekiant rekonstrukcijos darbų atlikimo ir geležinkelio eksploatacijos metu neviršyti patvirtintų triukšmo ribinių verčių gyvenamoje aplinkoje, techniniame projekte įvertinti ir numatyti pakankamas triukšmą mažinančias priemones;


6.4. techniniame projekte įvertinti ir numatyti laukinių gyvūnų apsaugos ir jų migracijos priemones.

 

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:


7.1. vadovaujantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2011 m. kovo 8 d. priimta išvada Nr. V3-7.16-396, kad planuojama ūkinė veikla negali daryti reikšmingo neigiamo poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms;


7.2. rekonstrukcijos darbai bus vykdomi esamame geležinkelio kelio ruože;


7.3. atlikus regioninės reikšmės geležinkelio linijų Lentvaris – Marcinkonys V.s. su Baltarusija, Senieji Trakai – Trakai rekonstrukcijos darbus ir įdiegus poveikį aplinkai mažinančias priemones, sumažės neigiama įtaka gyvenamajai aplinkai, padidės eismo saugumas.


8. Priimta atrankos išvada – planuojamai ūkinei veiklai „Regioninės reikšmės geležinkelio linijų Lentvaris – Marcinkonys V. S. su Baltarusija, Senieji Trakai – Trakai rekonstrukcija“ poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.