Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos Nugarių tvenkinio su hidroelektrine atstatymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Nugarių tvenkinio su hidroelektrine atstatymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė Vytautas Klenauskas, Karaliaučiaus g. 5-60, tel. 86 738 9679, Vilnius.

 

2. Užsakovas - Vytautas Klenauskas, Karaliaučiaus g. 5-60, tel. 86 738 9679, Vilnius.

 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas –  Nugarių tvenkinio su hidroelektrine atstatymas.

 

4.  Planuojamos ūkinės veiklos vieta –  Nugarių k., Plungės r. sav., Telšių apskritis.

 

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Planuojamos ūkinės veiklos vietovė mažai urbanizuota, nepatenka į saugomų teritorijas. Babrungo upės ruožas (0-10 km) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1144 įrašytas į Ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą, tačiau planuojama veikla į minėtą ruožą nepatenka.

 

Planuojama Vytautui Klenauskui priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr. 6827/0007:78) atstatyti buvusį tvenkinį ant Babrungo upės ir įrengti hidroelektrinę. Planuojama atstatyti tvenkinį pakeliant vandens lygį iki 123,80 m altitudės, numatomas patvankos aukštis apie 4,5 m, tvenkinio plotas 3,8 ha. Planuojamos statyti hidroelektrinės instaliuota galia numatoma iki 200 kW, techniniame projekte ji bus patikslinta. Siekiant išvengti neigiamo poveikio ichtiofaunai, planuojama hidroelektrinės vandens paimoje įrengti grotas su nedidesniais kaip 30-35 mm tarpais. Hidroelektrinės statybos ir tvenkinio įrengimo darbus numatoma vykdyti ne žuvų neršto metu.

 

6.   Pastabos ir pasiūlymai:

 

6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie paskelbtą atrankos išvadą miesto ar rajono spaudoje ir savivaldybės skelbimų lentoje, informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą;

 

6.2. prašome nustatyta tvarka parengti techninį projektą, kuriame turi būti aplinkosaugos dalis, atitinkanti STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkosaugos dalis“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675) reikalavimus.


7.  Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:

 

7.1. planuojamos ūkinės veiklos vietovėje saugomų teritorijų ar objektų nėra;

 

7.2. planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys fizikinių ir biologinių teršalų;

 

7.3. planuojama ūkinė veikla visuomenės nepasitenkinimo nesukels.

 

8.  Priimta atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai, Nugarių tvenkinio su hidroelektrine atstatymas, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.