Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Dėl aplinkos normatyvinio dokumento LAND 36-2013

 

Dėl aplinkos normatyvinio dokumento LAND 36-2013

Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos aplinkos normatyvinio dokumento LAND 36-2013 „Aplinkos objektų taršos radionuklidais matavimas – gama spektrometriniai mėginių tyrimai spektrometru, turinčiu germanio detektorių“ nauja redakcija.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-982 (Žin., 2013 Nr. 138-6964) patvirtino  Lietuvos Respublikos aplinkos normatyvinio dokumento LAND 36-2013 „Aplinkos objektų taršos radionuklidais matavimas – gama spektrometriniai mėginių tyrimai spektrometru, turinčiu germanio detektorių“ naują redakciją.

 

Dokumentas parengtas pagal tarptautinių standartų, reglamentuojančių gama spektrometrinius matavimus, reikalavimus, Europos Komisijos, Tarptautinės atominės energijos agentūros bei kitų tarptautinių institucijų rekomendacijas.

Šis aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas yra privalomas asmenims, vykdantiems valstybinį, savivaldybių ir ūkio subjektų aplinkos radiologinį monitoringą.


Susipažinti su dokumentu: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463497&p_tr2=2