Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos Šešupės upės atkarpos esančios Kudirkos Naumiestyje būklės gerinimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Šešupės upės atkarpos esančios Kudirkos Naumiestyje būklės gerinimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, tel. (8 345) 60 750, faks. (8 345) 60 200, Šakiai.


2. Užsakovas - Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, tel. (8 345) 60 750, faks. (8 345) 60 200, Šakiai.


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas –  Šešupės upės atkarpos esančios Kudirkos Naumiestyje būklės gerinimas.


4.  Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Kudirkos Naumiestis, Šakių rajono savivaldybės administracija.


5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: šiuo metu planuojamas valyti Šešupės upės ruožas Kudirkos Naumiestyje (nuo hidroelektrinės užtvankos iki tilto per Šešupės upę) uždumblėjęs ir apaugęs vandens augalija. Planuojamos ūkinės veiklos vietovė patenka į nekilnojamos kultūros vertybės - Kudirkos Naumiesčio miesto istorinio centro dalį.


Planuojama iš Šešupės upės ruožo iškasti dumblą ekskavatoriumi. Atlikti upės dumblo tyrimai parodė, kad dumblas neužterštas sunkiaisiais metalais. Numatoma iš upės ruožo iškasti apie 51685 m3 dumblo ir sąnašų. Iškastą dumblą numatoma transportuoti specialiai tam skirtu transportu, kad nebūtų teršiamos gatvės. Dumblą numatoma sandėliuoti už vandens telkinio apsaugos juostos įrengtuose laikinuose dumblo sėsdintuvuose, dumblo kvapo sklidimas numatomas minimalus.


Numatoma sutvarkyti Šešupės upės ruožo pakrantes pašalinant menkaverčius krūmus.


6. Pastabos ir pasiūlymai:


6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie paskelbtą atrankos išvadą miesto ar rajono spaudoje, respublikinėje spaudoje ir savivaldybės skelbimų lentoje, informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą;


6.2. prašome nustatyta tvarka parengti techninį projektą, kuriame turi būti aplinkosaugos dalis, atitinkanti STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkosaugos dalis“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675) reikalavimus.


7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:


7.1. atlikus planuojamus darbus pagerės Šešupės upės ruožo rekreacinės sąlygos;


7.2. planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys pavojingų atliekų;


7.3. planuojama veikla neigiamos įtakos paviršinio ir požeminio vandens hidrologiniams režimo pokyčiams neturės.


8.  Priimta atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai, Šešupės upės atkarpos esančios Kudirkos Naumiestyje būklės gerinimui, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.