Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos Kretingos parko I - ojo tvenkinio išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Kretingos parko I - ojo tvenkinio išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė Kretingos rajono savivaldybės administracija, J.Chodkevičiaus g. 10, tel. (8 445) 52 552, Kretinga.


2. Užsakovas – Kretingos rajono savivaldybės administracija, J.Chodkevičiaus g. 10, tel. (8 445) 52 552, Kretinga.


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Kretingos parko I tvenkinio išvalymas.


4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta –  Kretingos rajono savivaldybė, Kretingos miestas, Kretingos dvaro teritorija, Kretingos parko I tvenkinys.


5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Kretingos parko I tvenkinio (plotas – 2,9 ha, kodas - 20050027) būklė yra nepatenkinama, pakrantės apaugusios menkaverčiais krūmais, seklesnėse tvenkinio vietose kaupiasi dumblas. Vidutinis dumblo sąnašų storis siekia iki 1,2 m. Tyrimais nustatyti dideli bendrojo azoto ir fosforo kiekiai dumble. Šiuo metu į tvenkinį patenkančios viršnorminės taršos nėra. Planuojamos ūkinės veiklos vietovė nepatenka į Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritoriją. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija, Kretingos dvaro sodyba – Kultūros paveldo objektas.


Planuojamos ūkinės veiklos metu planuojama išleisti vandenį iš tvenkinio, nusausėjusį dumblą jame buldozerio pagalba sustumti į krūvas, ekskovatoriumi pakrauti ir autosavivarčiais išvežti į laikiną dumblo sandėliavimo aikštelę. Darbų metu numatoma iškasti apie 15 000 m3 sanašų ir dumblo. Laikinam dumblo sandėliavimui ir džiovinimui įrengiama dumblo džiovinimo aikštelė prie Dvaro gatvės už tvenkinio apsauginės juostos. Galutiniam dumblo tvarkymui numatoma dumblą išvežti miesto komunalinio ūkio reikmėms, o laikino sandėliavimo ir džiovinimo aikštelę išlyginti ir sutvarkyti.


Ūkinės veiklos metu bus taikomos neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo, kompensavimo priemonės: darbų zonoje nukastas derlingas dirvožemio sluoksnis išsaugomas, o baigus darbus naudojamas pažeistos aplinkos atkūrimui, išvalius tvenkinį bus vykdomas žuvų išteklių atkūrimas pagal techniniame projekte numatytą planą, prieš dumblo galutinį tvarkymą sandėliavimo ir džiovinimo aikštelėje bus atliekami dumblo kokybės tyrimai.


6.   Pastabos ir pasiūlymai:


6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie atliktą supažindinimą informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą.


7.  Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:


7.1. planuojamos ūkinės veiklos vietovė nepatenka į  Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritoriją;


7.2. planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys fizikinių ir biologinių teršalų;


7.3. atlikus planuojamus darbus pagerės Kretingos parko I tvenkinio rekreacinė būklė;


7.4. atlikus darbus pagerės tvenkinio vandens cheminiai-biologiniai rodikliai visame vandens telkinio plote.


8.  Priimta atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai, Kretingos parko I tvenkinio išvalymas, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.