Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos Marijampolės II tvenkinio dalies išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Marijampolės II tvenkinio dalies išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė UAB „Projektų gama“, Raudondvario pl. 99, tel. (8 37) 329 010, Kaunas.

 

2. Užsakovas – Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, tel. (8-343) 90 003, Marijampolė.

 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas –  Marijampolės II tvenkinio dalies išvalymas.

 

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Marijampolės miestas, Marijampolės apskritis.

 

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Marijampolės II tvenkinys (plotas – 75,0 ha) įrengtas ant Šešupės upės. Šiuo metu planuojama valyti tvenkinio dalis (2,7 ha ploto) uždumblėjusi (dumblo sluoksnio storiai siekia iki 80 cm), erozijos pažeisti krantai.

 

Planuojamų darbų metu  iš Marijampolės II tvenkinio dalies (apie 2,7 ha plote) žemsiurbe ir ekskavatoriumi numatoma iškasti apie 19000 m3 susikaupusio dumblo.  Atlikus tvenkinio dumblo kokybės tyrimus paaiškėjo, kad dumblas neužterštas sunkiaisiais metalais. Iš tvenkinio planuojamą iškasti dumblą numatoma sandėliuoti Marijampolės II tvenkinyje esančioje saloje, už vandens telkinio apsaugos juostos planuojamuose įrengti laikinuose dumblo sėsdintuvuose. Erozijos pažeistus tvenkinio krantus numatoma sutvirtinti panaudojant geotekstilę.

 

6. Pastabos ir pasiūlymai:

 

6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie paskelbtą atrankos išvadą miesto ar rajono spaudoje, respublikinėje spaudoje ir savivaldybės skelbimų lentoje, informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą;

 

6.2. prašome nustatyta tvarka parengti techninį projektą, kuriame turi būti aplinkosaugos dalis, atitinkanti STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkosaugos dalis“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675) reikalavimus.

 

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:

 

7.1. atlikus planuojamus darbus pagerės tvenkinio rekreacinės sąlygos;

 

7.2. planuojamos ūkinės veiklos vietovėje nėra saugomų teritorijų ar objektų;

 

7.3. planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys fizikinių ir biologinių teršalų.


8. Priimta atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai, Marijampolės II tvenkinio dalies išvalymui, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.