Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamame 39-tame Valstybių narių komiteto (toliau – VNK) susitikime ir darbo grupės, ruošiančios nuomonę dėl ECHA VI-tosios rekomendacijos dėl didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (toliau – SVHC) įtraukimo į REACH reglamento XIV priedą, susitikimas.

 

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamame 39-tame Valstybių narių komiteto (toliau – VNK) susitikime ir darbo grupės, ruošiančios nuomonę dėl ECHA VI-tosios rekomendacijos dėl didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (toliau – SVHC) įtraukimo į REACH reglamento XIV priedą, susitikimas.

2014 m. gruodžio 7 – 12 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika), vyks 39-tas VNK, įsteigto vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, susitikimas ir darbo grupės, ruošiančios nuomonę dėl ECHA VI-tosios rekomendacijos dėl didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (toliau – SVHC) įtraukimo į REACH reglamento XIV priedą, susitikimas. Valstybių narių komitetas atsakingas už nuomonių apie Europos Cheminių Medžiagų Agentūros ar valstybių narių pasiūlytų sprendimų projektus pagal REACH reglamento VI antraštinę dalį (Įvertinimas) ir pasiūlymus dėl didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų, kurioms turi būti taikoma REACH reglamento VII antraštinėje dalyje (Autorizacija) nustatyta autorizacijos procedūra, galimų skirtumų suderinimą.
Susitikime bus aptariami ECHA VI-tosios rekomendacijos ruošimo terminai, sprendimų projektai dėl registracijos dokumentacijų vertinimo, nagrinėjami siūlymai atlikti bandymus, bus aptariami valstybių narių atlikti cheminių medžiagų vertinimai bei bus diskutuojama dėl cheminių medžiagų identifikavimo didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis (SVHC). Susitikime taip pat bus aptariami kiti klausimai susiję su Valstybių narių komiteto tolimesne veikla ir būsimais darbų