Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Atranka į pakaitinių karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Skelbimo nr.: 9727
Skelbimo data: 2021-04-15
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius

 

Pareigybės aprašymas:

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
KLIMATO KAITOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo - IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. stebėsena ir analizė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. administracinių paslaugų teikimas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau - ŠESD) kiekio apskaita ir vertinimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas fluorintų ŠESD srityje.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

9. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

12. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

13. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

14. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

16. Atlieka duomenų, skaičiavimų ir informacijos pramonės ir pramonės produktų naudojimo sektoriuje išmetamų ŠESD kokybės kontrolę ir pildo kokybės kontrolės protokolus.

17. Nagrinėja ir priima ūkio subjektų pateikiamas ataskaitas apie fluorintas ŠESD, atlieka duomenų analizę, kaupia duomenis, įvertina jų patikimumą ir apibendrina ūkio subjektų veiklos duomenis.

18. Organizuoja fluorintų ŠESD tvarkymo atestatų išdavimą, sprendimų dėl šių atestatų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo priėmimą.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis - aplinkotyra (arba);

19.3. studijų kryptis - aplinkos inžinerija (arba);

19.4. studijų kryptis - chemija (arba); 19.5.

studijų kryptis - gamtinė geografija (arba); arba:

19.6. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.7. darbo patirties sritis - aplinkos apsaugos srities patirtis;

19.8. darbo patirtis srityje - 1 metai;

20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

20.1. kalba - anglų;

20.2. kalbos mokėjimo lygis - B1.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1. komunikacija - 3 lygis;

21.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

21.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

21.4. organizuotumas - 3 lygis;

21.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.

22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

 

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 


Informacija apie įstaigą:  
Vertinimo metodai: Nenustatyta;
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Meilė Vitkauskaitė
Telefonas: 8 5 2196826;8 672 86218
El. paštas: meile.vitkauskaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2021-04-22