Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Nr. 42604 Aplinkos tyrimų departamento Tyrimų ir matavimų kokybės skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1) Darbo vieta Alytuje

 

Nr. 42604 Aplinkos tyrimų departamento Tyrimų ir matavimų kokybės skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1) Darbo vieta Alytuje

 

Skelbimo nr.: 42604
Skelbimo data: 2019-10-17


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Aplinkos tyrimų departamento Tyrimų ir matavimų kokybės skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1). Darbo vieta Alytuje. (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. AV-143
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. AV-269
redakcija)


APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO
TYRIMŲ IR MATAVIMŲ KOKYBĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (TMK-4T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos tyrimų departamento Tyrimų ir matavimų kokybės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Aplinkos tyrimų departamento (toliau - Departamentas) Tyrimų ir matavimų kokybės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus viešojo administravimo srityje, įgyvendinti Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus aplinkos tyrimų srityje, užtikrinti standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų diegimą, vadybos sistemos veikimą Departamente.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiojoje veiklos srityje - - ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą chemijos studijų krypties, arba aplinkotyros studijų krypties, arba chemijos inžinerijos studijų krypties, arba ekologijos studijų krypties, arba aplinkos inžinerijos studijų krypties, arba biochemijos studijų krypties;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisės aktų rengimą, metrologiją, aplinkos monitoringą, laboratorijų kompetencijai keliamus reikalavimus, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
4.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. surenka iš Departamento skyrių informaciją apie Departamento veiklai reikalingų prekių ir paslaugų poreikius, ją apibendrina ir pateikia atsakingiems Agentūros administracijos padaliniams ar asmenims teisės aktų nustatyta tvarka;
5.2. pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus Departamente diegia kokybės vadybos sistemą, koordinuoja išorės tiekėjų prekių ir paslaugų tiekimą, rengia vadybos sistemos dokumentus;
5.3. atlieka kokybės sistemos vidaus auditus Departamente, teikia pasiūlymus Departamento veiklos gerinimui pagal Lietuvos standartų ir Europos Sąjungos kokybės vadybos sistemos reikalavimus, kad būtų užtikrintas kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 funkcionavimas;
5.4. pagal kompetenciją rengia ir teikia duomenis, ataskaitas ir informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, kitiems Agentūros padaliniams;
5.5. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų;
5.6. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
__________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 8 5 271 7382
El. paštas: kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt, K. Golubauskaitė-Šapošnikovienė, Atrankų skyrius