Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos Skryto ežero valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Skryto ežero valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė UAB „Daugėla”, Žalgirio  g. 90, tel. (8 5) 273 3385, Vilnius.


2. Užsakovas – Visagino savivaldybės administracija, Parko g. 14, tel. (8 386) 60 246, Visaginas.


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Skripkų (Skryto) ežero išvalymas.


4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta –  Skrytelių k., Visagino sav., Utenos apskritis.


5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Skripkų (Skryto) ežeras (plotas – 13,43 ha) uždumblėjęs. Dumblo sluoksnio storiai siekia iki 3,43 m. Ežeras ilgą laiką buvo teršiamas nepakankamai išvalytomis Visagino miesto  nuotekomis. Rekonstravus valymo įrenginius viršnormatyvinė ežero tarša buvo nutraukta. Atliktais ežero vandens kokybės tyrimais nustatyta, kad  (pagal skendinčių medžiagų, BDS7, bendro azoto (Nb), bendro fosforo (Pb) rodiklius) vandens kokybė labai bloga. Planuojamos ūkinės veiklos vietovėje nėra saugomų teritorijų ar objektų.


Planuojamos ūkinės veiklos metu, žemsiurbės pagalba planuojama išvalyti apie 3,3 ha ežero ploto nuo susikaupusio dumblo. Darbų metu numatoma pašalinti apie 100 000 m3 dumblo, padidinant vandens sluoksnio storį iki 4,2 m nuo vandens lygio. Iškastą dumblą numatoma laikinai sandėliuoti numatomuose įrengti už vandens telkinio pakrantės apsaugos juostos laikinuose dumblo sėsdintuvuose. Siekiant sumažinti suspenduotų medžiagų koncentraciją iš dumblo sėsdintuvų į ežerą grąžinamame vandenyje, bus įrengti mechaniniai skendinčių medžiagų filtrai Atlikti ežero dumblo tyrimai parodė, kad dumblas neužterštas sunkiaisiais metalais, todėl jis gali būti panaudojamas pažeistų teritorijų rekultyvavimui.


6. Pastabos ir pasiūlymai:


6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie atliktą supažindinimą informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą.


7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:


7.1. planuojamos ūkinės veiklos vietovė nepatenka į saugomas teritorijas;


7.2. planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys fizikinių ir biologinių teršalų;


7.3. planuojama ūkinė veikla nedarys reikšmingo neigiamo poveikio retoms ir nykstančioms augalų ir gyvūnų rūšims;


7.4. planuojamos veiklos metu nenumatomi reikšmingi hidrologinio režimo pokyčiai.


8. Priimta atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai, Skryto ežero valymas, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.