Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Skelbimo nr.: 45949
Skelbimo data: 2020-12-03
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Darbo vieta (miestas): Vilnius

 

Pareigybės aprašymas:

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
ATLIEKŲ LICENCIJAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo). 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. administracinių paslaugų teikimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. sprendimų įgyvendinimas;

4.2. politikos formavimas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Tarptautinių atliekų vežimų ir Tvarkytojų sąrašo srityse.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Tarptautinių atliekų vežimų ir Tvarkytojų sąrašo srityse.

6.2. Tarptautinių atliekų vežimų ir Tvarkytojų sąrašo srityse.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

10. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

11. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

14. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

15. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

16. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

17. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus, prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

18. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

19. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

20. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

22. Tvarko Atliekų tvarkytojų valstybės registro duomenis, susijusius su Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašu.

23. Tvarko Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje tarptautinio atliekų vežimo leidimų ir (ar) kitų dokumentų išdavimo, koregavimo ir panaikinimo duomenis.

24. Pagal savo veiklos sritį talpina informaciją Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

25. Pagal kompetenciją atstovauja Aplinkos apsaugos agentūrai ir dalyvauja ES institucijų komitetų bei darbo grupių, tarptautinių ir nacionalinių darbo grupių, komisijų veikloje, teikia išvadas ir pasiūlymus.

26. Pagal kompetenciją rengia ir teikia duomenis ir informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, užsienio valstybių ar tarptautinėms organizacijoms ir institucijoms, fiziniams ar juridiniams asmenims ir visuomenei.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

27. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

27.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

27.2. studijų kryptis - aplinkotyra (arba);

27.3. studijų kryptis - viešasis administravimas (arba);

27.4. studijų kryptis - aplinkos inžinerija (arba);

27.5. studijų kryptis - gamtos išteklių technologijos (arba);

 

arba:

 

27.6. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

27.7. darbo patirties sritis - aplinkos apsaugos srities patirtis;

27.8. darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;

28. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

28.1. kalba - anglų;

28.2. kalbos mokėjimo lygis - B1.

29. Atitikimas kitiems reikalavimams:

29.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

30. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

30.1. komunikacija - 4 lygis;

30.2. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;

30.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

30.4. organizuotumas - 3 lygis;

30.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.

31. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

31.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

 

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 


Informacija apie įstaigą:  
Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Regina Filipovič-Jurgaitienė
Telefonas: 8 5 219 6821
El. paštas: regina.filipovic-jurgaitiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2