Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos Talokių ežero esančio Alytaus rajone išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Talokių ežero esančio Alytaus rajone išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė UAB „Aplinkos inžinierių grupė“, P. Lukšio g. 7, tel. (8 37) 744 364, Vilnius.


2. Užsakovas – Alytaus rajono savivaldybės administracija, Pulko g. 21, tel. (8-315) 55 530, Alytus.


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas –  Talokių ežero esančio Alytaus rajone išvalymas.


4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta –  Talokių k., Alytaus r. sav., Alytaus apskritis.


5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Talokių ežero plotas – 13,06 ha. Ežeras uždumblėjęs (dumblo sluoksnių storiai siekia 50 – 1,40 cm), apaugęs pertekline vandens augalija. Ežero uždumblėjimui ir užaugimui pertekline augalija įtakos turėjo ankstesniais laikais intensyviai vystoma žemdirbystė ir iš buvusių fermų patenkančios nevalytos nuotėkos. Planuojamos ūkinės veiklos vietovėje nėra saugomų teritorijų ar objektų.


Planuojama išvalyti apie 4,42 ha ežero ploto nuo susikaupusio dumblo ir perteklinės augalijos. Atlikti ežero vandens kokybės tyrimai parodė, kad vanduo yra blogos kokybės, kadangi bendro azoto ir bendro fosforo kiekiai viršija leidžiamas koncentracijas (Nb – 4,74 mg/l, Pb – 0,12 mg/l). Ežero dumblo kokybės tyrimai parodė, kad dumblas nėra užterštas sunkiaisiais metalais. Planuojama iš ežero iškasti apie 22480 m3 dumblo ir perteklinės augalijos. Iškastą dumblą numatoma sandėliuoti už ežero apsaugos juostos įrengtuose laikinuose dumblo sėsdintuvuose. Sėsdintuvų vietas ir galutinį jo sutvarkymą numatoma patikslinti rengiant techninį projektą. Atlikus planuojamus darbus numatoma 5 metus vykdyti ežero monitoringą, kurį techniniame projekte numatoma tiksliau aprašyti.


6. Pastabos ir pasiūlymai:


6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie paskelbtą atrankos išvadą miesto ar rajono spaudoje, respublikinėje spaudoje ir savivaldybės skelbimų lentoje, informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą;


6.2. prašome nustatyta tvarka parengti techninį projektą, kuriame turi būti aplinkosaugos dalis, atitinkanti STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkosaugos dalis“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675) reikalavimus.


7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:


7.1. planuojamos ūkinės veiklos vietovėje saugomų teritorijų ar objektų nėra;


7.2. planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys fizikinių ir biologinių teršalų;


7.3. atlikus planuojamus darbus pagerės ežero rekreacinės sąlygos.


8. Priimta atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai, Talokių ežero esančio Alytaus rajone išvalymui, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.