Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Atranka į pakaitinių karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Taršos prevencijos departamento Atliekų prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Vilniuje)

 

Taršos prevencijos departamento Atliekų prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Vilniuje)

(Spauskite čia 

Skelbimo nr.: 9106

Skelbimo data:

Skelbimas publikuojamas iki:

2020-03-27

2020-04-03

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Taršos prevencijos departamento Atliekų prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.25

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m sausio 2 d. įsakymu Nr. AV-326
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2020 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. AV-80
redakcija)


TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTO
ATLIEKŲ PREVENCIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (TPD 4-2T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Taršos prevencijos departamento Atliekų prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Taršos prevencijos departamento Atliekų prevencijos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti teisės aktų, susijusių su ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo atliekų prevencijos srityje įgyvendinimu, pagal kompetenciją rinkti, tvarkyti, analizuoti duomenis apie aplinkos taršą ir taršos prevencijos priemones, teikti juos valstybės ir savivaldybių institucijoms, tarptautinėms organizacijoms ir institucijoms, visuomenei.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje: ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas atliekų prevencijos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą gamtinės geografijos studijų krypties, ar geologijos studijų krypties, ar aplinkotyros studijų krypties, ar chemijos studijų krypties, ar biologijos studijų krypties, ar ekologijos studijų krypties, ar aplinkos inžinerijos studijų krypties, ar bioinžinerijos studijų krypties, ar viešojo administravimo studijų krypties, ar ekonomikos studijų krypties;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais taršos integruotą prevenciją ir kontrolę, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
4.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. teisės aktų nustatytais atvejais pagal kompetenciją atlieka planuojamų ūkinių veiklų, įrašytų į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą, atrankas dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau - atranka), nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas, suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, rengia atrankos išvadų, ar privalomas poveikio aplinkai vertinimas, projektus, sprendimų dėl atrankos išvadų galiojimo pratęsimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, išskyrus atvejus, kai šiame papunktyje nurodytus veiksmus pagal kompetenciją atlieka Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyrius;
5.2. teisės aktų nustatytais atvejais pagal kompetenciją nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo programas, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, motyvuotus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl programų, ataskaitų bei planuojamos ūkinės veiklos galimybių, teikia poveikio aplinkai vertinimo programas tvirtinti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, rengia sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, išskyrus atvejus, kai šiame papunktyje nurodytus veiksmus pagal kompetenciją atlieka Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyrius;
5.3. teisės aktų nustatytais atvejais pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo;
5.4. pagal kompetenciją nagrinėja planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos, vertinimo apimties nustatymo dokumentus ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitas ir teikia pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui išvadas dėl šių dokumentų ir pasiūlymus dėl vertinimo apimties;
5.5. pagal kompetenciją nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų dėl paraiškų gauti ar pakeisti taršos leidimus priėmimo, taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ar galiojimo panaikinimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, peržiūri taršos leidimų sąlygas;
5.6. vykdydamas šio pareigybės aprašymo 5.5 papunktyje nurodytas funkcijas, nustatyta tvarka nagrinėja atliekų naudojimo ar šalinimo techninius reglamentus, nagrinėja ir rengia sprendimų projektus dėl atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planų derinimo ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
5.7. teisės aktų nustatytais atvejais pagal kompetenciją tikrina statybos statinio projekto sprendinius, kai planuojamai ūkinei veiklai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimas, ir teikia išvadas pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
5.8. nustatyta tvarka nagrinėja, tvarko dokumentus ir derina medienos kuro pelenų naudojimo planus;
5.9. teisės aktų nustatytais atvejais nagrinėja, tvarko dokumentus ir derina žemės ūkio naudmenų tręšimo biologiškai skaidžiomis atliekomis planus;
5.10. atlieka Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkytojo funkcijas;
5.11. pagal kompetenciją rengia ir teikia duomenis ir informaciją apie ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą atliekų prevencijos srityje valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, fiziniams ar juridiniams asmenims ir visuomenei;
5.12. bendradarbiauja su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis keičiantis aplinkosaugine informacija, konsultuoja ūkio subjektus, teikia rekomendacijas ir kitą metodinę pagalbą;
5.13. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų;
5.14. pagal savo veiklos sritį talpina informaciją Agentūros interneto svetainėje;
5.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
______________________Susipažinau
__________________
(Parašas)
__________________
(Vardas ir pavardė)
__________________
(Data)

Informacija apie įstaigą:  
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Jovita Rupšytė
Telefonas: 8 5 271 8216
El. paštas: jovita.rupsyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2020-04-03