Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Leidinys „Lietuvos gamtinė aplinka, būklė, procesai ir raida“

 

Leidinys „Lietuvos gamtinė aplinka, būklė, procesai ir raida“

Projekto rėmėjų logotipas

 

Švari ir sveika aplinka, neužteršta gamta yra pats didžiausias žmonijos turtas, tai būtina sąlyga žmonijos išlikimui ir egzistavimui. Nuo to, kaip mes saugome gamtą, naudojamės jos teikiamomis gėrybėmis, puoselėjame ir tausojame aplinką, priklauso mūsų visų ateitis.

Siekiant kuo geriau skleisti informaciją apie mus supančią aplinką bei joje vykstančius procesus Aplinkos apsaugos agentūra sėkmingai įgyvendino Europos Sąjungos Struktūrinių fondų remiamą projektą ,,Leidinio apie Lietuvos gamtinę aplinką, būklę, procesus ir raidą paruošimas“. Leidinio rankraštį parengė konkursą laimėjusio Vilniaus universiteto mokslininkų grupė, kuri nuo 2007 m. rugpjūčio iki 2008 m. balandžio surinko, išanalizavo ir apibendrino turimus oficialius duomenis apie Lietuvoje vykstančius aplinkos kaitos procesus bei suformulavo tikėtinas ateities prognozes. Mokslininkams talkino visa eilė Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros, Lietuvos geologijos tarnybos, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, Jūrinių tyrimų centro, kitų valstybinių, mokslinių ir visuomeninių organizacijų specialistų. Leidinį sumaketavo ir išleido UAB ,,Petro ofsetas“.

Pagrindinis šio leidinio tikslas – aprūpinti patikima informacija apie aplinkos būklę ir antropogeninio poveikio sąlygotus aplinkos būklės pokyčius valstybės institucijas, tarptautines aplinkosaugines organizacijas ir visuomenę. Šiame leidinyje aprašoma šalies aplinkos būklė, nagrinėjamos jos raidos nuo sovietmečio iki pastarųjų metų tendencijos. Kartu yra nurodomos priežastys, lėmusios ar lemiančios aplinkos kaitą, analizuojamos aplinkosaugos priemonės bei jų efektyvumas siekiant mažinti neigiamos žmogaus ūkinės veiklos padarinius ir išaugant švarią bei sveiką aplinką ateities kartoms. Pateikiami galimos raidos scenarijai artimiausioje ateityje. Buvo surinkta kiek įmanoma išsamesnė medžiaga, aprėpianti pagrindinius aplinkos segmentus: orą, vandenį, dirvožemį, kraštovaizdį, biologinę įvairovę, atliekas bei gamtinius išteklius. Todėl ir šio leidinio pagrindinės dalys atspindi aplinkos oro kokybę, vandens kokybės kaitą, biologinę įvairovę, gamtos išteklių racionalų panaudojimą, atliekas bei jų tvarkymą, aplinkos raidos tendencijas.

Leidiniu ,,Lietuvos gamtinė aplinka, būklė, procesai ir raida” siekiama supažindinti skaitytojus su dabarties aktualiausiomis aplinkosauginėmis problemomis Lietuvoje, kurioms spręsti reikia bendrų visuomenės, vykdomosios valdžios bei politinių institucijų pastangų. Todėl autoriai tikisi, kad leidinys bus įdomus ir naudingas ne tik žmonėms, tiesiogiai susiduriantiems su aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių reguliavimo problemomis, bet ir plačiajai Lietuvos visuomenei, akademinei bendruomenei, studentams ir moksleiviams, besidomintiems įvairiais aplinkosaugos ir gamtonaudos klausimais.

Leidinį ,,Lietuvos gamtinė aplinka, būklė, procesai ir raida” galite atsisiųsti paspaudę čia (dydis 97 MB).