Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos Sarių tvenkinio ir Sarios upės pakrančių sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Sarių tvenkinio ir Sarios upės pakrančių sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Sarių seniūnija, Malūno g. 5, tel. (8 387) 44 617, Sarių k., Švenčionių r. sav.


2. Užsakovas – Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Sarių seniūnija, Malūno g. 5, tel. (8 387) 44 617, Sarių k., Švenčionių r. sav.


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas –  Sarių tvenkinio ir Sarios upės pakrančių sutvarkymas.


4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta –  Sarių k., Švenčionių r. sav.


5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Sarios upės ir Sarių tvenkinio pakrantėse gausu  buitinių atliekų (butelių, pakuočių ir kt.), pakrantės duobėtos. Planuojama veikla nepatenka į „Natura 2000“ teritorijas.

Planuojamų darbų metu numatoma sutvarkyti Sarių tvenkinio ir Sarios upės pakrantes (viso apie 2400 m ilgio), surenkant buitines atliekas, pašalinant menkaverčius krūmynus, esančias duobes užpilant žemėmis bei užsėjant daugiamečiu žolių mišiniu.

Atlikus planuojamus darbus pagerės Sarių tvenkinio ir Sarios upės rekreacinės sąlygos.


6. Pastabos ir pasiūlymai:


6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie atliktą supažindinimą informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą;


6.2.  vykdant darbus, nepažeisti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojamų sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652, 1996, Nr. 2-43), reikalavimų.


7.  Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:


7.1. atlikus planuojamus darbus pagerės tvenkinio ir upės rekreacinės sąlygos;


7.2. planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys fizikinių ir biologinių teršalų;


7.3. planuojama veikla nepatenka į „Natura 2000“ teritorijas.


8.  Priimta atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai, Sarių tvenkinio ir Sarios upės pakrančių sutvarkymas, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.