Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų, priemonių programų ir kitų reikiamų dokumentų vandensaugos tikslams nustatyti parengimas ir atnaujinimas

 

Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų, priemonių programų ir kitų reikiamų dokumentų vandensaugos tikslams nustatyti parengimas ir atnaujinimas

 

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų, priemonių programų ir kitų reikiamų dokumentų vandensaugos tikslams nustatyti parengimas ir atnaujinimas“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“. 

 

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. spalio 23 d. direktyva 2000/60/EB, nustatančia Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (toliau – BVPD) Lietuvos vandens telkiniai valdomi upių baseinų rajonų pagrindu. BVPD tikslas, kurio siekiama – geros vandens telkinių būklės ir gero ekologinio potencialo. Pagrindines BVPD nuostatas ir tikslus į nacionalinę teisę perkelia Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544) (toliau – Vandens įstatymas).

 

Įgyvendinant projektą Nr. VP3-1.4-AM-01-V-01-001 „Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų parengimas“ 2009-2012 m. buvo parengti keturių Lietuvoje išskirtų upių baseinų rajonų (toliau –UBR) (Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos) valdymo planai ir priemonių programos.

 

Projekto „Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų, priemonių programų ir kitų reikiamų dokumentų vandensaugos tikslams nustatyti parengimas ir atnaujinimas“ tikslas – atnaujinti vandensaugos tikslus ir priemones tiems tikslams pasiekti.

 

Rengiant atnaujintus UBR valdymo planus ir priemonių programas bus atliktos šios veiklos:

1. Atnaujintas Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos UBR apibūdinimas, žmogaus veiklos poveikio paviršinių ir požeminių vandens telkinių būklei apžvalga, paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika, paviršinių ir požeminių vandens telkinių būklės įvertinimas, vandens telkinių išskyrimas ir monitoringo programos. 

2. Atnaujinta vandens naudojimo ir sąnaudų susigrąžinimo už vandens paslaugų teikimą ir vandens naudojimą analizė Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos UBR. 

3. Atnaujinti Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos UBR valdymo planai ir priemonių programos.

4. Sustiprintas tarptautinis bendradarbiavimas rengiant UBR valdymo planus ir priemonių programas.

5. Įtraukta visuomenė į vandens išteklių valdymą UBR pagrindu.

 

Projekto pradžia – 2013 m. gruodžio 20 d.

Projekto pabaiga – 2015 m. rugsėjo 1 d.

Projekto biudžetas – 1 006 884,96 eurai  (3 476 572,40 Lt)