Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Pasirinktų pavojingų medžiagų tyrimai rytinėje Baltijos jūros dalyje

 

Pasirinktų pavojingų medžiagų tyrimai rytinėje Baltijos jūros dalyje

2008 m. kovo mėnesį Helsinkio komisija (HELCOM) inicijavo projektą, skirtą ištirti 8 pavojingų medžiagų ar jų grupių paplitimą rytinėje Baltijos jūros dalyje. Tyrimus atliko švedų aplinkos institutas (IVL) ir norvegų oro tyrimų institutas (NILU). Buvo tirtos tributilalavo (TBT) ir trifenilalavo (TPhT) junginių, polibromintų difenileterių (PBDE), heksabromciklodekano (HBCDD), perfluorintų medžiagų (PFAS), nonilfenolių (NP) ir nonilfenolio etoksilatų (NPE), oktilfenolių (OP) ir oktilfenolio etoksilatų (OPE), chlorintų parafinų (SCCP ir MCCP) ir endosulfano koncentracijos biotoje ir vandenyje (tik PFAS, NP, NPE, OP, OPE).


Projekto tikslas buvo ištirti ir pateikti informaciją apie atrinktų (aštuonių) pavojingų medžiagų paplitimą ir koncentracijas rytinėje Baltijos jūros dalyje. Projekto rezultatai svarbūs įgyvendinant HELCOM Baltijos jūros veiksmų planą, Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, Bendrąją vandens politikos direktyvą, vertinant cheminę Baltijos jūros būklę bei planuojant monitoringo programas.


Projekto rezultatai rodo, jog iš aštuonių tirtų pavojingų medžiagų ar grupių, šešių koncentracijos nustatytos aukščiau naudoto metodo nustatymo ribos: organiniai alavo junginiai, polibrominti difenileteriai, perfluorintos medžiagos, nonilfenolis, chlorinti parafinai ir endosulfanas (endosulfano sulfatas). Žuvų mėginiuose buvo rasta TBT, PBDE (BDE 47 ir BDE 100), PFAS, chlorintų parafinų, endosulfano (endosulfano sulfato), o bisfenolis A buvo rastas beveik visuose tirtuose žuvų mėginiuose.


Lyginant fonines ir atropogeninės veiklos paveiktas jūros vietas, pavojingų medžiagų koncentracijų skirtumai buvo labai nedideli. Tyrimo metu pavojingų medžiagų koncentracijos tirtose skirtingose jūros vietose buvo mažesnės arba panašios į gautas anksčiau atliktų tyrimų metu, kas leidžia daryti išvadą, kad rytinė Baltijos jūros dalis neužteršta labiau lyginant su kitomis jūros vietomis. Visų tirtų medžiagų, išskyrus TBT, koncentracijos nesiekė efekto nesukeliančių (PNEC) verčių (jos yra nustatytos kaip saugios žmonių sveikatai, vartojant žuvų produktus). TBT koncentracija kai kuriuose tirtuose žuvų mėginiuose buvo artima arba viršijo PNEC vertę.


Projekto trukmė – 2008 – 2009

 

Ataskaita:

Pavojingų medžiagų paplitimo tyrimai rytinėje Baltijos jūroje (anglų kalba)