Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Aplinkos monitoringas > Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos įgyvendinimo priemonių 2013 metų planai

 

Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos įgyvendinimo priemonių 2013 metų planai

LR Vyriausybės nutarimas dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos patvirtinimo
 
2011 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 315 „Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos patvirtinimo“. 

Šiuo nutarimu patvirtinta Valstybinė aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programa, kuri reglamentuoja Valstybinio aplinkos monitoringo įgyvendinimo sistemą, atitinkančią Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus aplinkos būklės matavimų kiekiui ir kokybei bei tenkinančią svarbiausius nacionalinius informacijos apie aplinkos būklę poreikius. Programoje apibrėžiami aplinkosauginiai tikslai ir pagrindiniai uždaviniai, kurių įgyvendinimui būtini gamtinės aplinkos būklės stebėjimai nacionaliniu mastu, numatomi vertinimo kriterijai šiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, jų reikšmės bei atsakingi už įgyvendinimą asignavimų valdytojai. Šiuo  Nutarimu patvirtinta Valstybinė aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programa bus įgyvendinama iš asignavimų, skirtų ją vykdančioms institucijoms ir įstaigoms. 
Valstybinės aplinkos monitoringo programos priemonės padės įgyvendinti Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje numatytus tikslus vystyti ūkio plėtrą, nepabloginant bendros aplinkos kokybės, išsaugant sveiką ir švarią aplinką visuomenei bei mažinant gamtos vertybių degradavimo pavojų.
Remiantis Valstybinė aplinkos monitoringo programos duomenimis, visuomenė ir visuomenės sveikatą bei aplinkos kokybę prižiūrinčios institucijos gaus išsamią informaciją (įskaitant ir operatyviąją) apie aplinkos būklę ir jos pokyčius.
Nutarimo dokumentą ir Valstybinę aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programą galite parsisiųsti: LR Vyriausybės nutarimas Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos patvirtinimo

 

2013 m. vasario 20 d. Nr. D1-149: "Dėl Aplinkos apsaugos agentūros, Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos vykdomų Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos uždavinių 2013 metų įgyvendinimo planų patvirtinimo".

Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos įgyvendinimo priemonių planai (2013 metai)

 

     1.1. Oro kokybės monitoringo aglomeracijose ir zonose 2013 metų planas;


     1.2. Radiologinio oro monitoringo 2013 metų planas;

 

     1.3. Baltijos jūros monitoringo 2013 metų planas;

 

     1.4. Kuršių marių monitoringo 2013 metų planas;

 

     1.5. Ežerų monitoringo 2013 metų planas;

 

     1.6. Upių monitoringo 2013 metų planas;


     1.7. Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringo 2013 metų planas;

 

     1.8. Europos Bendrijos svarbos gyvūnų (išskyrus paukščių) rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringo 2013 metų planas;

 

     1.9. Žuvų monitoringo 2013 metų planas;


     1.10. Krantų dinamikos monitoringo 2013 metų planas;

 

     1.11. Valstybinių parkų kraštovaizdžio monitoringo 2013 metų planas.